niedziela, 17 października, 2021
Autorzy Posts by RS

RS

91 POSTS 0 KOMENTARZE

1610

Dzisiaj, 30. listopada, weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30. kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 29. maja br. pod pozycją 956. Stało się tak dlatego, ponieważ stosownie do art. 9 nowelizującej ustawy, vacatio legis zostało określone na sześć miesięcy od dnia ogłoszenia.

Celem wprowadzonych zmian – jak pisaliśmy we wcześniejszym komunikacie (zobacz tutaj) – jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby ją stosującej, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Jak podaje Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, według statystyk policji, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. Podobnie jak w innych krajach europejskich to poważny problem społeczny, który wymaga zdecydowanych działań, a nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych państwach.

814

Od dzisiaj, 27 listopada, obowiązują zmiany w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości, które zostały wprowadzone zarządzeniem nr 258/20/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 243).

Na mocy tych zmian, sprawy związane z:

– prowadzeniem spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;
– analizowaniem rozmieszczenia i obciążenia pracą kuratorów zawodowych w poszczególnych okręgach sądowych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy kuratorskiej służby sądowej;
– prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw dotyczących przenoszenia kuratorów zawodowych na ich wniosek pomiędzy okręgami sądowymi i apelacjami sądowymi oraz przydzielania, wygaszania i przekształcania uwolnionych etatów kuratorów zawodowych;
– prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;
– prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;
– prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;
– zapewnienie obsługi prac Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym;
– wydawanie kwartalnika „Probacja”
,

ponownie wróciły do zadań, leżących w kompetencji Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Wcześniej zadania te należały do Departamentu Nadzoru Administracyjnego (zobacz tutaj).

Warto też zauważyć, że podczas swojej ostatniej konferencji, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że w Ministerstwie zostały już przygotowane projekty ustaw dotyczące szeroko rozumianego sądownictwa, dotyczące sądownictwa powszechnego, SN, ale też i innych pobocznych, ale ważnych aspektów działania wymiaru sprawiedliwości.

https://twitter.com/i/status/1331574077908250624

576Dzisiaj, 25 listopada, po raz 29. rusza międzynarodowa kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, zainicjowana pierwszy raz w 1991 roku przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka, co ma symbolicznie podkreślić, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.


Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

1) rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
2) wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
3) budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
4) zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
5) wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
6) tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Tematy, którym w tym roku będzie poświęcana szczególna uwaga, to:

  • Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami,
  • Przemoc wobec kobiet w świecie pracy,
  • Przemoc w sytuacji pandemii.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę tegorocznej kampanii w Polsce

www.kampania16dni.pl

621

W tym roku Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” organizują już po raz 11. konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Ideą tego konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się, pomagając kobietom, reagując na różne formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata.

Jak można przeczytać na stronie internetowej, dedykowanej temu konkursowi, rok 2020 zostanie na długie lata zapamiętany jako data wybuchu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa. COVID-19 – niestety zgodnie z przewidywaniami organizacji pomocowych – poskutkował eskalacją przemocy domowej, głównie wobec kobiet i dzieci. Tragiczność ich położenia dodatkowo wzmacniał fakt, że większość instytucji pomocowych pracowała zdalnie, co stanowiło przeszkodę w korzystaniu z ich wsparcia.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów: e-mailem, wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu na adres: biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem: „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2020 r. lub poprzez stronę internetową, wypełniając zamieszczony tam formularz. Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów do tego wyróżnienia. Warto przypomnieć, że w dotychczasowej 10-letniej historii tego konkursu laureatami Wyróżnienia Białej Wstążki pięciokrotnie byli kuratorzy sądowi. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bialawstazka.org, do odwiedzenia której zapraszamy.

658


Na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, 16 listopada odbyła się już po raz trzeci Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa – Ciemna Liczba Przestępstw. I choć była to już trzecia edycja, to z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju, pierwszy raz miała ona charakter zdalny, a w szczytowym momencie udział uczestników online wynosił ponad sto osób.

Tegoroczny temat przewodni konferencji był poświęcony przestępstwom przeciwko bezbronnym z różnych przyczyn: dzieciom, ludziom starym, imigrantom, bezdomnym, ale także zwierzętom, czy środowisku naturalnemu. A wśród prelegentów pierwszy raz w historii tego wydarzenia znaleźli się zawodowi kuratorzy sądowi.

Adam Witkowicz (ZKSS w SR Zawiercie) i Rafał Skręt (III ZKSS w SR Sosnowiec), bo o Nich mowa, w panelu poświęconym nierozwiązanym problemom społecznym, zaprezentowali się z tematem „Systemowo niewygodne – od ofiary do sprawcy”. A z reakcji na czacie, który był integralną częścią konferencyjnej transmisji online, i który podczas prezentacji naszych kolegów wyraźnie się ożywił, wynika, że zaprezentowali się bardzo dobrze. Poniżej tylko kilka tzw. skanów z rozmów uczestników na ww. czacie.

Kolejna edycja Konferencji już za rok, a organizatorzy – jak można było usłyszeć – nie wyobrażają sobie jej bez ponownego czynnego udziału przedstawicieli naszej grupy zawodowej, o czym z satysfakcją informujemy, tak samo, jak z satysfakcją informujemy o przyszłorocznych planach ponownego objęcia tego wydarzenia przez nasz portal Kurator.info patronatem medialnym.

Dodatkiem do konferencji jest książka pod redakcją naukową dr Joanny Strojer-Polańskiej, wydana nakładem wydawnictwa Silva Rerum, pt. Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym, którą można zakupić na stronie wydawnictwa (tutaj) i także tam zapoznać się z recenzją, spisem treści i wstępem.

Zaniepokojenie kuratorów zawodowych przedłużającym się w nieskończoność procesem legislacyjnym projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich nie ustępuje ani na chwilę. Mimo, że od naszego ostatniego komunikatu na ten temat (zobacz tutaj) upłynął praktycznie cały miesiąc, to nowych informacji, które realnie przełożyłyby się na poprawę morale w środowisku, jak na lekarstwo.

Poniżej udostępniamy komunikat Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z dnia 29. października br., wydany „w związku z pojawiającymi się od kilku dni w przestrzeni medialnej informacji, poddającymi w wątpliwość możliwość realizacji podwyżek wynagrodzeń (…)”.

Komunikat Prezydium Krajowej Rady Kuratorów

Informacje, odnośnie przedłużającego się procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia zamieściły również na swoich kanał social media, do śledzenia których zachęcamy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych (sprawdź tutaj) oraz „KNSZZ‘’Ad Rem” Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych (sprawdź tutaj).

647

Zaplanowana na dzień 16 listopada 2020r. w Uniwersytecie SWPS w Katowicach III Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa: Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko bezbronnym, o której szerzej informowaliśmy TUTAJ, odbędzie się w terminie, jak informują jej Organizatorzy. Jednakże ze względu na aktualną pandemię koronawirusa, będzie miała charakter zdalny i będzie transmitowana w usłudze Google Meet.

Uczestnicy, którzy wcześniej zapisali się na to wydarzenie, otrzymają pełen pakiet informacyjny w specjalnej wiadomości e-mail. Z kolei certyfikaty za udział w konferencji zostaną wysłane pocztą.

Przypomnijmy, że nasz portal kurator.info, objął tę Konferencję patronatem medialnym, a wśród prelegentów jest dwóch naszych kolegów, kuratorów zawodowych.

Organizatorzy, podobnie jak przy dwóch pierwszych edycjach Konferencji, tak i tym razem, przygotowali książkę stanowiącą kontynuacje cyklu „Ciemna liczba przestępstw”, która zawiera wystąpienia i opracowania wszystkich jej prelegentów. Cena książki, to 67 zł, a chęć jej zakupu należy zgłosić Organizatorowi (konferencja.clp@swps.edu.pl).

Okładka książki Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym.

1023

10 października to szczególna data – w tym czasie na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie ma zwrócić uwagę opinii publicznej na problematykę zaburzeń psychicznych oraz promować zdrowie psychiczne. Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszanie opieki medycznej nad chorymi psychicznie, to kwestie poruszane tego dnia na całym świecie.

Jak można wyczytać na stronach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypada w szczególnym czasie, gdy nasze życie codzienne znacznie się zmieniło w wyniku pandemii COVID-19. Minione miesiące przyniosły wiele wyzwań: dla pracowników służby zdrowia, udzielających pomocy w tych trudnych warunkach, dla uczniów, przystosowujących się do zajęć w domu, z niewielkim kontaktem z nauczycielami i przyjaciółmi, dla osób, których źródła utrzymania w wyniku wykonywanej pracy zarobkowej są zagrożone oraz dla ogromnej liczby osób znajdujących się w ubóstwie. Z kolei dla wielu osób z chorobami psychicznymi jest to czas, w którym doświadczają jeszcze większej izolacji społecznej niż wcześniej.

Zdaniem ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, zapotrzebowanie na zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne znacznie wzrośnie w nadchodzących miesiącach i latach, a inwestycje w programy zdrowia psychicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, które już od lat cierpią z powodu chronicznego niedofinansowania, są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego celem tegorocznej kampanii Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest zwiększenie inwestycji w zdrowie psychiczne, a tematem:

Zdrowie psychiczne dla wszystkich.
Większa inwestycja – większy dostęp.

Według danych światowej Organizacji Zdrowia prawie miliard ludzi na świecie żyje z zaburzeniami psychicznymi, 3 miliony ludzi umiera każdego roku z powodu szkodliwego spożycia alkoholu, a co 40 sekund jedna osoba popełnia samobójstwo. Statystyki te mogą ulec niekorzystnej zmianie w 2020 roku, w którym już obserwuje się wzrost objawów depresji i lęku w różnych krajach. Z kolei w Polsce, w pierwszym półroczu 2020 roku, wg danych ZUS dotyczących wystawionych zwolnień lekarskich, po osobach ciężarnych, rodzących i będących w połogu, drugą kategorią chorych, którzy byli najczęściej kwalifikowani do L-4, były osoby cierpiące na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i zachowania. Liczba dni absencji chorobowej w związku z takimi zaburzeniami wzrosła o 2,9 pkt proc. (do 11 proc.) względem danych z 2019 r.

Niestety, wciąż w społeczeństwie funkcjonują krzywdzące stereotypy dotyczące osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, które sprawiają, że wiele chorych wstydzi się szukać pomocy u psychologów lub psychiatrów. Bycie ocenianym przez społeczeństwo jest jednym z najczarniejszych lęków, jakie odczuwa osoba chorująca psychicznie.

Pod sygnaturą I KZP 3/2020 Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i w powiększonym składzie 7 sędziów prowadził postępowanie, zainicjowane pytaniem prawnym, jakie w styczniu br. zadał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar o treści „Czy określona w art. 7 § 1 k.k.w. podstawa zaskarżenia do sądu penitencjarnego decyzji organów postępowania wykonawczego – w postaci „niezgodności z prawem” – obejmuje obok kontroli formalno-prawnej również kontrolę materialno-prawną zaskarżonej decyzji?„, tj. czy skargi należy badać wyłącznie pod kątem formalnym, czy także merytorycznym?

Powodem wystąpienia z powyższym pytaniem prawnym było – jak wskazał RPO – występowanie różnych linii orzeczniczych sądów, których źródłem jest odmienna wykładnia omawianego przepisu, która podważa zaufanie obywateli do państwa i prawa. W ocenie RPO nieuprawnione jest przyjęcie, że skazany nie może kwestionować okoliczności faktycznych, albowiem interpretacja pojęcia „niezgodności z prawem” nie może się ograniczać tylko do weryfikacji, czy dany organ miał prawo wydać zaskarżoną decyzję, czy też nie. Decyzje, o których mowa, często dotyczą podstawowych praw jednostki, w tym praw chronionych konstytucyjnie i konwencyjnie, dlatego zdaniem RPO, ustawa musi zapewnić efektywną i skuteczną, a nie jedynie formalną ochronę tychże praw.

Przypomnijmy tylko, iż stosownie do brzmienia art. 7 § 1 k.k.w. „Skazany może zaskarżyć do sądu decyzję organu wymienionego w art. 2 pkt 3–6 i 10 (m.in. sądowego kuratora zawodowego lub kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej – przyp. autora wpisu) z powodu jej niezgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.”.

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w powiększonym składzie 7 sędziów w dniu 25. czerwca postanowił odmówić podjęcia uchwały. Odmawiając podjęcia uchwały, to jednak – jak często bywa w takich sytuacjach – problematyka zgłaszana przez RPO została przeanalizowana. I właśnie na podstawie tej analizy SN wskazał, że:

W konsekwencji uznać trzeba, że zgodnie z art. 7 § 1 k.k.w. skazany może zaskarżyć do sądu decyzję organu wymienionego w art. 2 pkt 3-6 i 10 tego aktu prawnego z powodu obrazy prawa materialnego lub prawa procesowego, jeżeli mogła mieć ona wpływ na treść decyzji, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Decyzje oparte na uznaniu organu, zawarte w nich ustalenia faktyczne i rozstrzygnięcia o karze mogą być skarżone poprzez podniesienie zarzutu niezgodności z prawem w podanym wyżej rozumieniu. W szczególności na płaszczyźnie obrazy prawa procesowego kwestionowane mogą być: sposób gromadzenia dowodów, kompletność zgromadzonego materiału dowodowego oraz prawidłowość jego oceny.„.

Poniżej udostępniamy link do treści postanowienia wraz z pełnym jego uzasadnieniem. Udostępniamy również treść samego wniosku RPO, stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej, jak i przesłaną opinię do niniejszej sprawy przez Helińską Fundację Praw Człowieka. Zamieszczamy także kilka fragmentów z uzasadnienia, subiektywnie przez nas wybranych.

Wykładnią, czyli interpretacją przepisów nazywa się operację myślową, w toku której odtwarza się znaczenie przepisów ogłoszonych w aktach prawnych jako wypowiedzi równoznacznych z pewnym zespołem norm postępowania. Inaczej mówiąc, w toku operacji wykładni dokonuje się przyporządkowania różnokształtnym przepisom prawnym norm postępowania rozumianych w jakiś jeden, dostatecznie określony sposób (zob. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1974, s. 237 – 238). W sensie apragmatycznym wykładnia prawa to po prostu rezultat powyższego procesu (zob. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2005, s. 159) uzyskany po zastosowaniu językowych, systemowych i funkcjonalnych dyrektyw interpretacyjnych.

„Z językowego punktu widzenia niezgodność z prawem to nic innego jak sprzeczność z prawem, będąca konsekwencją obrazy prawa przy podejmowaniu skarżonej decyzji. (…) „niezgodność z prawem” w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w. to sprzeczność z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego lub innej ustawy będącej podstawą decyzji, ale też samowykonalnymi przepisami ratyfikowanych umów międzynarodowych, stosowanymi bezpośrednio przepisami Konstytucji RP, a także aktami prawnymi o charakterze wykonawczym, przy czym przedmiotem kontroli sądowej może być obraza zarówno prawa materialnego, jak i prawa procesowego.”

„(…) przedmiotem kontrowersji w piśmiennictwie jest także kwestia dopuszczalności wkraczania w postępowaniu skargowym przez sąd w przestrzeń uznaniowości organu wydającego skarżoną decyzję. Inaczej mówiąc przedmiotem sporu jest to, czy decyzja organu postępowania wykonawczego oparta na uznaniu, może zostać oceniona jako niezgodna z prawem.”

Postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego I KZP 3/2020

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej

Opinia amicus curiae Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się z pismem do dr Anny Dalkowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości o wydanie rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w poszczególnych obszarach z uwagi na obowiązywanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U., poz. 1356).

Na mocy tego aktu, zostały wprowadzone między innymi dodatkowe obostrzenia w niektórych powiatach, charakteryzujących się największym przyrostem zakażeń koronawirusem. W zależności od dynamiki zmian w tym zakresie, powiaty te są objęte tzw. żółtą lub czerwoną strefą.

Z pismem OZZKS do Ministerstwa Sprawiedliwości ws. wydania rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w strefach, w których nastąpił wzrost zakażeń można zapoznać się – tutaj.