sobota, 15 maja, 2021
Autorzy Posts by RS

RS

85 POSTS 0 KOMENTARZE

Zaplanowana na dzień 16 listopada 2020r. w Uniwersytecie SWPS w Katowicach III Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa: Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko bezbronnym, o której szerzej informowaliśmy TUTAJ, odbędzie się w terminie, jak informują jej Organizatorzy. Jednakże ze względu na aktualną pandemię koronawirusa, będzie miała charakter zdalny i będzie transmitowana w usłudze Google Meet.

Uczestnicy, którzy wcześniej zapisali się na to wydarzenie, otrzymają pełen pakiet informacyjny w specjalnej wiadomości e-mail. Z kolei certyfikaty za udział w konferencji zostaną wysłane pocztą.

Przypomnijmy, że nasz portal kurator.info, objął tę Konferencję patronatem medialnym, a wśród prelegentów jest dwóch naszych kolegów, kuratorów zawodowych.

Organizatorzy, podobnie jak przy dwóch pierwszych edycjach Konferencji, tak i tym razem, przygotowali książkę stanowiącą kontynuacje cyklu „Ciemna liczba przestępstw”, która zawiera wystąpienia i opracowania wszystkich jej prelegentów. Cena książki, to 67 zł, a chęć jej zakupu należy zgłosić Organizatorowi (konferencja.clp@swps.edu.pl).

Okładka książki Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym.

724

10 października to szczególna data – w tym czasie na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie ma zwrócić uwagę opinii publicznej na problematykę zaburzeń psychicznych oraz promować zdrowie psychiczne. Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszanie opieki medycznej nad chorymi psychicznie, to kwestie poruszane tego dnia na całym świecie.

Jak można wyczytać na stronach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypada w szczególnym czasie, gdy nasze życie codzienne znacznie się zmieniło w wyniku pandemii COVID-19. Minione miesiące przyniosły wiele wyzwań: dla pracowników służby zdrowia, udzielających pomocy w tych trudnych warunkach, dla uczniów, przystosowujących się do zajęć w domu, z niewielkim kontaktem z nauczycielami i przyjaciółmi, dla osób, których źródła utrzymania w wyniku wykonywanej pracy zarobkowej są zagrożone oraz dla ogromnej liczby osób znajdujących się w ubóstwie. Z kolei dla wielu osób z chorobami psychicznymi jest to czas, w którym doświadczają jeszcze większej izolacji społecznej niż wcześniej.

Zdaniem ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, zapotrzebowanie na zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne znacznie wzrośnie w nadchodzących miesiącach i latach, a inwestycje w programy zdrowia psychicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, które już od lat cierpią z powodu chronicznego niedofinansowania, są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego celem tegorocznej kampanii Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest zwiększenie inwestycji w zdrowie psychiczne, a tematem:

Zdrowie psychiczne dla wszystkich.
Większa inwestycja – większy dostęp.

Według danych światowej Organizacji Zdrowia prawie miliard ludzi na świecie żyje z zaburzeniami psychicznymi, 3 miliony ludzi umiera każdego roku z powodu szkodliwego spożycia alkoholu, a co 40 sekund jedna osoba popełnia samobójstwo. Statystyki te mogą ulec niekorzystnej zmianie w 2020 roku, w którym już obserwuje się wzrost objawów depresji i lęku w różnych krajach. Z kolei w Polsce, w pierwszym półroczu 2020 roku, wg danych ZUS dotyczących wystawionych zwolnień lekarskich, po osobach ciężarnych, rodzących i będących w połogu, drugą kategorią chorych, którzy byli najczęściej kwalifikowani do L-4, były osoby cierpiące na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i zachowania. Liczba dni absencji chorobowej w związku z takimi zaburzeniami wzrosła o 2,9 pkt proc. (do 11 proc.) względem danych z 2019 r.

Niestety, wciąż w społeczeństwie funkcjonują krzywdzące stereotypy dotyczące osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, które sprawiają, że wiele chorych wstydzi się szukać pomocy u psychologów lub psychiatrów. Bycie ocenianym przez społeczeństwo jest jednym z najczarniejszych lęków, jakie odczuwa osoba chorująca psychicznie.

Pod sygnaturą I KZP 3/2020 Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i w powiększonym składzie 7 sędziów prowadził postępowanie, zainicjowane pytaniem prawnym, jakie w styczniu br. zadał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar o treści „Czy określona w art. 7 § 1 k.k.w. podstawa zaskarżenia do sądu penitencjarnego decyzji organów postępowania wykonawczego – w postaci „niezgodności z prawem” – obejmuje obok kontroli formalno-prawnej również kontrolę materialno-prawną zaskarżonej decyzji?„, tj. czy skargi należy badać wyłącznie pod kątem formalnym, czy także merytorycznym?

Powodem wystąpienia z powyższym pytaniem prawnym było – jak wskazał RPO – występowanie różnych linii orzeczniczych sądów, których źródłem jest odmienna wykładnia omawianego przepisu, która podważa zaufanie obywateli do państwa i prawa. W ocenie RPO nieuprawnione jest przyjęcie, że skazany nie może kwestionować okoliczności faktycznych, albowiem interpretacja pojęcia „niezgodności z prawem” nie może się ograniczać tylko do weryfikacji, czy dany organ miał prawo wydać zaskarżoną decyzję, czy też nie. Decyzje, o których mowa, często dotyczą podstawowych praw jednostki, w tym praw chronionych konstytucyjnie i konwencyjnie, dlatego zdaniem RPO, ustawa musi zapewnić efektywną i skuteczną, a nie jedynie formalną ochronę tychże praw.

Przypomnijmy tylko, iż stosownie do brzmienia art. 7 § 1 k.k.w. „Skazany może zaskarżyć do sądu decyzję organu wymienionego w art. 2 pkt 3–6 i 10 (m.in. sądowego kuratora zawodowego lub kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej – przyp. autora wpisu) z powodu jej niezgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.”.

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w powiększonym składzie 7 sędziów w dniu 25. czerwca postanowił odmówić podjęcia uchwały. Odmawiając podjęcia uchwały, to jednak – jak często bywa w takich sytuacjach – problematyka zgłaszana przez RPO została przeanalizowana. I właśnie na podstawie tej analizy SN wskazał, że:

W konsekwencji uznać trzeba, że zgodnie z art. 7 § 1 k.k.w. skazany może zaskarżyć do sądu decyzję organu wymienionego w art. 2 pkt 3-6 i 10 tego aktu prawnego z powodu obrazy prawa materialnego lub prawa procesowego, jeżeli mogła mieć ona wpływ na treść decyzji, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Decyzje oparte na uznaniu organu, zawarte w nich ustalenia faktyczne i rozstrzygnięcia o karze mogą być skarżone poprzez podniesienie zarzutu niezgodności z prawem w podanym wyżej rozumieniu. W szczególności na płaszczyźnie obrazy prawa procesowego kwestionowane mogą być: sposób gromadzenia dowodów, kompletność zgromadzonego materiału dowodowego oraz prawidłowość jego oceny.„.

Poniżej udostępniamy link do treści postanowienia wraz z pełnym jego uzasadnieniem. Udostępniamy również treść samego wniosku RPO, stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej, jak i przesłaną opinię do niniejszej sprawy przez Helińską Fundację Praw Człowieka. Zamieszczamy także kilka fragmentów z uzasadnienia, subiektywnie przez nas wybranych.

Wykładnią, czyli interpretacją przepisów nazywa się operację myślową, w toku której odtwarza się znaczenie przepisów ogłoszonych w aktach prawnych jako wypowiedzi równoznacznych z pewnym zespołem norm postępowania. Inaczej mówiąc, w toku operacji wykładni dokonuje się przyporządkowania różnokształtnym przepisom prawnym norm postępowania rozumianych w jakiś jeden, dostatecznie określony sposób (zob. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1974, s. 237 – 238). W sensie apragmatycznym wykładnia prawa to po prostu rezultat powyższego procesu (zob. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2005, s. 159) uzyskany po zastosowaniu językowych, systemowych i funkcjonalnych dyrektyw interpretacyjnych.

„Z językowego punktu widzenia niezgodność z prawem to nic innego jak sprzeczność z prawem, będąca konsekwencją obrazy prawa przy podejmowaniu skarżonej decyzji. (…) „niezgodność z prawem” w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w. to sprzeczność z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego lub innej ustawy będącej podstawą decyzji, ale też samowykonalnymi przepisami ratyfikowanych umów międzynarodowych, stosowanymi bezpośrednio przepisami Konstytucji RP, a także aktami prawnymi o charakterze wykonawczym, przy czym przedmiotem kontroli sądowej może być obraza zarówno prawa materialnego, jak i prawa procesowego.”

„(…) przedmiotem kontrowersji w piśmiennictwie jest także kwestia dopuszczalności wkraczania w postępowaniu skargowym przez sąd w przestrzeń uznaniowości organu wydającego skarżoną decyzję. Inaczej mówiąc przedmiotem sporu jest to, czy decyzja organu postępowania wykonawczego oparta na uznaniu, może zostać oceniona jako niezgodna z prawem.”

Postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego I KZP 3/2020

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej

Opinia amicus curiae Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się z pismem do dr Anny Dalkowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości o wydanie rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w poszczególnych obszarach z uwagi na obowiązywanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U., poz. 1356).

Na mocy tego aktu, zostały wprowadzone między innymi dodatkowe obostrzenia w niektórych powiatach, charakteryzujących się największym przyrostem zakażeń koronawirusem. W zależności od dynamiki zmian w tym zakresie, powiaty te są objęte tzw. żółtą lub czerwoną strefą.

Z pismem OZZKS do Ministerstwa Sprawiedliwości ws. wydania rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w strefach, w których nastąpił wzrost zakażeń można zapoznać się – tutaj.

Odkluczanie: Teatr w więzieniu – Spotkania z ekspertami, to nowy projekt Fundacji Jubilo, stanowiący cykl spotkań online wokół zagadnień związanych z teatrem w więzieniu, który został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminę Wrocław. Każde ze spotkań ma swój temat przewodni, omawiany przez moderatorki spotkania i zaproszonych gości.

Dotychczas zostały zrealizowane cztery spotkania w ramach cyklu. Ostatnie z nich (czwarte spotkanie), pt. Resocjalizacja: co to znaczy, koncentrowało się właśnie na owym słowie „Resocjalizacja”. Czy definicja tego słowa jest wystarczająco jasna? Czy należy ją rozszerzyć bądź przedefiniować? Jednym z uczestników tego spotkania był Grzegorz Miśta, pedagog resocjalizacyjny, zawodowy kurator sądowy, Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Wiceprezes Zarządu SKS Frontis, a także Małgorzata Tyrakowska, emerytowana wychowawczyni w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Spotkanie moderowała Magdalena Hasiuk z Instytutu Sztuki PAN, a jego gospodarzem był Diego Pileggi, włoski aktor i reżyser oraz współzałożyciel Fundacji Jubilo.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia i odsłuchania bardzo ciekawych rozważań, dotyczących nie tylko próby definiowania samego pojęcia „Resocjalizacja” – spotkanie traktuje bowiem również o istocie, potrzebie i efektywności stwarzania przestrzeni do kulturowego rozwoju osadzonych. Zachęcamy także do obejrzenia nagrań z wcześniejszych trzech wydarzeń, zorganizowanych w ramach realizacji całego cyklu, a które są dostępne m.in. na kanale Fundacji Jubilo w serwisie YouTube – tutaj.

Październik, to tradycyjnie miesiąc, w którym corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W Polsce jest on połączony z obchodami Tygodnia Mediacji, w którym na terenie całego kraju w wielu sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych i poradniach psychologicznych organizowane są wydarzenia promujące ideę mediacji.

W tym roku, aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konkurs (pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości) na plakat promujący mediację, jako alternatywnego do procesu sądowego sposobu rozwiązywania sporów. Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a jego celem jest kształtowanie wśród tej grupy młodzieży pozytywnego wizerunku mediacji oraz jej spopularyzowanie. 

Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Prace laureatów pojawią się w kalendarzu na 2021 rok, którego druk zleci Ministerstwo Sprawiedliwości. Dostaną go m.in. sędziowie koordynatorzy ds. mediacji oraz autorzy zwycięskich prac.

Pierwotnie, jako ostateczny termin do nadsyłania prac konkursowych został wskazany dzień 12 lipca br. Termin ten jednak na prośbę wielu uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie został przedłużony i organizatorzy na zgłoszenia prac oczekują do 6 września!

Wszystkie szczegóły dotyczące udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami, określone zostały w Regulaminie konkursu na plakat z 15.06.2020., zmienionym przez Regulamin z 07.07.2020. Odsyłamy również do informacji Organizatora nt. konkursu – tutaj i tutaj.

1014


Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych pochwalił się dzisiaj nową odsłoną swojej strony internetowej do odwiedzenia której zachęcamy. Dla zainteresowanych na stronie znalazły się m.in. informacje jak założyć MOZ, udostępnione zostały także druki oraz pisma, stanowiska związkowe i in.

Przy tej okazji warto również poinformować, że OZZKS zadebiutował dokładnie 25 kwietnia br. na Twitterze, jednym z popularniejszych obecnie serwisów społecznościowych, uruchamiając swój profil.

OZZKS w nowej odsłonie internetowej: https://ozzks.pl
OZZKS w serwisie Twitter: @_OZZKS

Już po raz trzeci odbędzie się w Katowicach, ciesząca się za każdym razem dużym zainteresowaniem Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa – Ciemna liczba przestępstw, której organizatorem jest Uniwersytet SWPS w Katowicach.

Trzecia edycja tej powoli cyklicznej konferencji (dwie poprzednie odbyły się w roku 2018 i 2019) zaplanowana została na 16 listopada 2020r. w siedzibie uczelni (Katowice, ul. Techników 9) i zostanie poświęcona przestępstwom przeciwko bezbronnym. Jej uczestnicy będą mogli przyjrzeć się takim zdarzeniom kryminalnym trudnym do ujawnienia, jak: zaginięcia (w szczególności dzieci), akty przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej wobec ofiar, które nie są w stanie się obronić przed sprawcą, czy przestępstwa seksualne, gdzie ofiary się wstydzą albo boją zawiadomić służby.

Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta Miasta Katowice. Z kolei nasz portal kurator.info – o czym z przyjemnością informujemy – objął konferencję patronatem medialnym. Dodatkowo, co też cieszy, wśród prelegentów znalazło się dwóch naszych kolegów kuratorów zawodowych, tj. Adam Witkowicz (kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Zawierciu) i Rafał Skręt (kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu).

Udział w konferencji jest płatny i wynosi odpowiednio 85 zł dla studentów i doktorantów oraz 100 zł dla absolwentów, pracowników naukowych i przedstawicieli służb. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie opłaty konferencyjnej. Formularz zgłoszeniowy, jak i pozostałe szczegółowe informacje są dostępne na stronie poświęconej temu wydarzeniu – tutaj. A tam między innymi również Program Konferencji (cztery panele tematyczne) oraz informacje dotyczące Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji.

III PSYCHOKRYMINALISTYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA
CIEMNA LICZBA PRZESTĘPSTW – PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZBRONNYM

2816

Uchwalona przez Sejm RP 30. kwietnia. Przyjęta 6. maja przez Senat RP bez poprawek. Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 19. maja. I wreszcie ogłoszona 29. maja w Dzienniku Ustaw. O czym mowa? Tak, o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zwanej ustawą antyprzemocową.

Jej celem – jak można wyczytać w uzasadnieniu do projektu – jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby ją stosującej, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Nowe przepisy oprócz zmian w samym Kodeksie postępowania cywilnego (m.in. odrębne postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia), wprowadzają również zmiany do takich ustaw, jak Kodeks wykroczeń, ustawa o Policji, ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

I tak, zupełnie nowym instrumentem mającym służyć bardziej skutecznej ochronie osoby dotkniętej przemocą jest nadanie Policji, a także Żandarmerii Wojskowej (w zakresie jej właściwości rzeczowej) uprawnień do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Co istotne, taki nakaz lub zakaz będzie wydawany w stosunku do osoby, która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia domowników. Ponadto będzie on natychmiast wykonalny, będzie obowiązywał 14 dni, a dodatkowo nakaz i zakaz będą mogły być stosowane łącznie. W praktyce to też oznacza, że Policja będzie mogła wydać taki nakaz i/lub zakaz np. podczas podjętej interwencji we wspólnie zajmowanym mieszkaniu. Nieobecność osoby stosującej przemoc nie będzie tutaj przeszkodą to wydania tych środków podczas wykonywania czynności przez Policję. Policja (lub Żandarmeria Wojskowa), w myśl nowych przepisów, będzie też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do sankcji i zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie, w przypadku niestosowania się do nich. Poza tym w takiej sytuacji osoba stosująca przemoc narazi się na odpowiedzialność w trybie przyspieszonym z Kodeksu wykroczeń w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Wprowadzone zmiany zakładają także, że osoba dotknięta przemocą lub jej przedstawiciel ustawowy skorzysta z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zbliżania się do tych miejsc. Taki wniosek będzie można złożyć na urzędowym formularzu, przy czym samodzielne sporządzenie wniosku z pominięciem urzędowego formularza nie będzie wywoływać żadnych negatywnych skutków.

Vacatio legis, jakie określił ustawodawca, to okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, lecz jak donosi np. Polska Agencja Prasowa, mogą pojawić się jeszcze przepisy nowelizujące tę ustawę m.in. w zakresie skrócenia tego okresu.

Nowe przepisy wzorowane były na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych krajach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy obowiązuje już ponad 20 lat. Podobne rozwiązanie wprowadzono również w Czechach, jak podaje Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

1638

W piątek (29. maja) w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 964 zostało ogłoszone rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Projekt ów ukazał się na rządowych stronach dzień wcześniej, bo w czwartek, a to w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

W samym rozporządzeniu, wśród wielu rozwiązań, poszerzony został katalog osób, którym będą przekazywane dane o osobach odbywających kwarantannę m.in. o kuratorów sądowych. Jak uzasadniali autorzy projektu, takie rozwiązanie stało się konieczne z uwagi na zapewnienie tej grupie zawodowej bezpieczeństwa sanitarnego poprzez właśnie dostęp do informacji o osobach poddanych kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Co ważne, wiedza o takich osobach powinna być dostępna kuratorom sądowym przed przystąpieniem przez nich do wykonywania czynności służbowych zleconych przez sądy i inne uprawnione instytucje. W takich bowiem przypadkach bezpośrednie kontakty nie powinny mieć miejsca, a o tej przeszkodzie kurator winien być poinformowany – co ponownie podkreślono – przed rozpoczęciem wykonywania swoich zadań w terenie.

Pozyskiwanie danych przez kuratora sądowego o osobach poddanych kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych będzie mogło odbywać się w trybie § 2 ust. 10 pkt 1 rozporządzenia, którego pełna treść dostępna jest tutaj.