poniedziałek, Luty 18, 2019
Autorzy Posts by AS

AS

210 POSTS 0 KOMENTARZE

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
Przełom starego i Nowego Roku to czas sprzyjający różnorodnym podsumowaniom i podziękowaniom.
Dlatego też, Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie serdecznie podziękować osobom dbającym o medialny wizerunek Kuratorskiej Służby Sądowej. Podziękowania nasze kierujemy do osób zajmujących się publikowaniem materiałów na stronach partnerskich KRK: http://kurator.info i www.kurator.webd.pl (z forum internetowym).
 
Kierujemy je także do wszystkich Stowarzyszeń kuratorskich, które na swoich stronach internetowych (a WSKS dodatkowo na forum) publikują bieżące informacje dotyczące naszej grupy zawodowej, wymieniają się doświadczeniami i prowadzą twórcze dyskusje (w kolejności alfabetycznej):
  • Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Frontis”,
  • Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Pomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
Wyrażamy wdzięczność za wszystkie przedsięwzięcia, konferencje naukowe, i inne inicjatywy sprzyjające promowaniu naszej służby i kreowaniu jej pozytywnego wizerunku w społecznej świadomości.
 
Dziękujemy Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” za dotychczasową współpracę, wspólnie realizowane projekty i wsparcie materialne dla działań KRK.
 
Nade wszystko jednak podziękowania nasze kierujemy do Was- wszystkich kuratorów sądowych w Polsce, szczególnie tych którzy swoją ciężką pracą i zaangażowaniem wspomagają działania Krajowej Rady Kuratorów, aktywnie uczestniczą w opiniowaniu aktów, tworzeniu stanowisk na ich temat, wykazuję się kreatywnością i inwencją. To Wasza inicjatywa i wola pokazuje nam sens i dodaje sił do dalszego działania.
 
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Waszych Rodzin, gdyż to co robicie, często odbywa się kosztem czasu, który moglibyście poświęcić właśnie im. Jesteśmy dłużnikami Waszych żon, mężów, dzieci i dlatego tym bardziej, choć w tak drobny sposób pragniemy im wynagrodzić ich cierpliwość i wyrozumiałość.
 
Wszystkiego najlepszego na ten Nowy Rok- A.D. 2016. Oby był jak najlepszy i dla naszej grupy zawodowej.
 
W imieniu Prezydium, z upoważnienia Przewodniczącego,
 
Grzegorz Kozera– Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów

 

1083

Z radością informujemy, że w dniu 30.12.2015r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2015rr. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich. Oznacza to, że projektowany zmiany będą obowiązywać od dnia 01.01.2016r.

Poniżej pełny test rozporządzenia.

rozporządzenie z dnia 22.12.2015r.

W Dzienniku Ustaw ukazało się również rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

 

 

 

Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy Komisji Monitorowania Warunków Pracy i Płacy Krajowej Rady Kuratorów możemy Państwu przedstawić opracowanie pt.
Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Autorzy podkreślają, że celem opracowania jest przedstawienie w możliwie prosty i nieskomplikowany sposób stanu kurateli sądowej, tak aby był on czytelny zarówno dla kuratorów, jak i dla osób mających kontakt jedynie sporadyczny z kuratela sądową. Z tego względu w opracowaniu znajdują się głównie dane liczbowe przedstawione w formie tabel i wykresów, których źródłem są sprawozdania MS-S40 wysyłane przez każdy okręg na koniec roku do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ankiety przygotowane przez Komisję i wypełnione w poszczególnych okręgach sądowych .
Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat całkowitego obciążenia kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych we wszystkich okręgach oraz przeciętnej przypadającej na każdy etat kuratorski lub osobę pełniącą funkcję kuratora społecznego w danym okręgu.
W opracowaniu uwzględniono dane z roku 2014 oraz z roku 2010, co pozwala na prześledzenie zmian obciążenia w każdej z przedstawianych kategorii w okresie pięciu kolejnych lat.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie opracowania i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Pełny tekst opracowania znajduje się poniżej.

stan kurateli 31.12.2014r-1.

KOMUNIKAT
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY KURATORÓW IV KADENCJI

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie poinformować, że w dniu 22 grudnia 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt z 23 października 2015 roku, dotyczący zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. Nr 239 z 2002 roku, poz. 2039, Dz.U. Nr 34 z 2009 roku, poz. 266 oraz Dz.U. z 2015 roku, poz. 1162). Projekt ten przewiduje wzrost mnożnika kwoty bazowej o 0,14 dla każdego stopnia awansowego, natomiast ustalony wskaźnik dla aplikantów kuratorskich wyniesie 1,1 kwoty bazowej. Pozyskane przez Przewodniczącego KRK informacje wskazują, że podpisanie rozporządzenia nastąpi najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia i zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami zacznie ono obowiązywać od 01 stycznia 2016 roku.

Wskutek determinacji całego środowiska kuratorskiego i działań Krajowej Rady Kuratorów pojawiła się realna szansa na częściowe rozwiązanie utrzymującego się od lat problemu zapewnienia obsługi biurowej dla Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej. Wstępnie uzyskaliśmy informację, że Minister Finansów zaakceptował uwzględnienie tej pozycji w budżecie na 2016 rok. Oczekujemy na zakończenie procesu legislacyjnego dotyczącego przyjęcia projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk sejmowy nr 146).
Prezydium Krajowej Rady Kuratorów składa serdeczne podziękowania Wszystkim Osobom, których działania choćby w najmniejszym stopniu przyczyniły się do przyjęcia ważnych dla naszej grupy zawodowej rozstrzygnięć. Komunikat Prezydium KRK

838

Dziennik Gazeta Prawna informuje, że rząd zaproponował nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która wprowadza zmiany w przepisach dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Autor artykuły zauważa, że: nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wprowadza żadnych zmian proceduralnych dotyczących samego umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Do artykułu 112 (3) § 2 dodano jedynie wyliczenie środków, które należy stosować przed orzeczeniem o odebraniu dziecka rodzicom.
Pełny tekst artykułu możemy przeczytać tutaj.
O proponowanych zmianach w prawie rodzinnym można również przeczytać tutaj.

985

W dniu 17 grudnia 2015r. Rzecznik Praw Dziecka skierował list do Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o „podjęcie zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań mających na celu zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka zagrożonego utartą zdrowia lub życia na skutek nieodpowiedzialnego zachowania matek.”

Autor listu zauważa, że dotychczasowo podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Rzecznik Praw Dziecka coraz częściej otrzymuje prośby o podjęcie działań mających na celu ochronę dzieci narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek spożywania przez nie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych podczas ciąż.

Tekst listu można przeczytać tutaj.

Pełne opracowanie stanowiska RPD znajduje się tutaj.

 

 

 

W dniu 02.12.2015r. w Szamotułach (okręg poznański) odbyła się trzecia edycja Festiwalu „Wychowanie przez teatr”, którego główną nagrodą jest statuetka „Otwartej dłoni”. Celem festiwalu jest twórcza resocjalizacja, a tematem tegorocznych zmagań młodych artystów był problem dopalaczy. Festiwal ma formę otwartego konkursu profilaktyczno-edukacyjnego. Organizatorami wszystkich edycji Festiwalu są pani Agnieszka Nowaczyk – kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz pan Piotr Michalski – dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury.

W części oficjalnej festiwalu głos zabierali: Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu a zarazem Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu – Wojciech Mroczkowski, podinspektor Piotr Mania – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz dr Ewelina Silecka-Marek z Wydziału Studiów Edukacyjnych Zakładu Resocjalizacji UAM w Poznaniu. Patronat nad  festiwalem objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w Poznaniu oraz Fundacja „Odnaleziona Bajka” Szamotuły.

W pokazach konkursowych wzięło udział osiem zespołów:
1. Zespół „Ambitny Team” z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „NEGEB” Szamotuły,
2. Zespół „Świetliki” z Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „ŚWIETLIKI” Sieraków,
3. Zespół „Moskar” z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Gołańcz i Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu,
4. Zespół „Anioły” z Grupą PaT ze Świetlicy Środowiskowej „Anioły”, działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach,
5. Grupa „BOA 3” – Bardzo Otwarci Amatorzy z Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 działającego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto,
6. Zespół „Sweet Eyes” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przylesie” w Czarnkowie,
7. Zespół „Amatorzy” działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrorogu,
8. Zespół „Betlejemskie dzieci” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi „Betlejemka” w Szamotułach.

Jury w składzie:
– dr Hanna Karaszewska, UAM w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji,
– dr Ewelina Silecka Marek – UAM w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji,
– Wojciech Mroczkowski – Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu,
– Marcin Iwanowski – członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu,
– Piotr Mania – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
– Piotr Witoń – aktor i konferansjer
wyłoniło laureata konkursu oraz przyznało dwa regulaminowe wyróżnienia.

Tegorocznym zdobywcą statuetki „Otwartej dłoni” został Zespół „ANIOŁY” z Grupą PaT w Szamotułach ze Świetlicy Środowiskowej „Anioły”, działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach z przedstawieniem pt. „Tylko jeden raz”

Wyróżnienia otrzymali:
– Grupa „BOA 3 – Bardzo Otwarci Amatorzy” z Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 działającego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto z przedstawieniem pt. „Sąd nad dopalaczami”;
– Zespół „MOSKAR” z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Gołańcz i Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu z przedstawieniem pt. „Anioł i diabeł”.

Pełna relacja z festiwalu znajduje się tutaj.
Relacja video z tegorocznego festiwalu znajduje się tutaj.
O festiwalu można też przeczytać tutaj.

800

Dziś do rządowego centrum legislacyjnego (RCL) wpłynęła informacja, że Ministerstwo Finansów nie zgłasza żadnych uwag do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie o wynagrodzeniach kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Treść pisma nadesłanego przez Ministerstwo Finansów do RCL znajduje się tutaj.

Pozytywna opinia wpłynęła również z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie zgodności przepisów z prawem europejskim. Wszystko wskazuje zatem na to, że lada dzień projekt rozporządzenia trafi do porządku obrad Rady Ministrów.

 

 

1009

Na stronie rządowego centrum legislacyjnego ukazała się informacja, że w dniu 30 listopada 2015r. wiceminister sprawiedliwości pan Marcin Warchoł skierował do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów i aplikantów kuratorskich (nr RD 505 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). W przekazanym piśmie pan Wiceminister zaznaczył, że z uwagi na potrzebę wejścia w życie projektowanych regulacji z dniem 1 stycznia 2016r. zwraca się z prośbą o umieszczenie przedmiotowego projektu w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów.

Treść pisma skierowanego do Komitetu Stałego Rady Ministrów znajduje się tutaj.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 23.11.2015r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich znajduje się tutaj.