środa, Wrzesień 18, 2019
Autorzy Posts by AS

AS

227 POSTS 0 KOMENTARZE

W magazynie Wysokie Obcasy ukazał się wywiad z Jolantą Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje – certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, specjalistą ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem, biegłym sądowym w sprawach o krzywdzenie i molestowanie seksualne dzieci, autorką poradników dla profesjonalistów. W wywiadzie poruszone zostały zagadnienia dotyczące przeżyć dziecka w sytuacji rywalizacji rodziców o kontakt z nim.

Jestem zawsze głęboko bezradna i przerażona w sytuacjach, kiedy rodzice do upadłego walczą o dziecko tylko dlatego, że uważają, iż mają prawo do niego i tylko to prawo się liczy. Nie myślą o tym, że ich syn czy córka tak naprawdę ginie w trakcie wojny, którą toczą” – mówi Jolanta Zmarzlik.

Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem przeprowadzonym przez Małgorzatę Kolińską – Dąbrowską, zatytułowanym „Walczą do upadłego o dziecko, bo uważają, że mają do niego prawo”  zamieszczonym na łamach Wysokich Obcasów (tutaj).

1198

Na stronie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ukazała się publikacja pt.: „Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami” .

Autorzy publikacji podkreślają, że „niepełnosprawność jest zjawiskiem, które nabiera coraz większego znaczenia dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Udział osób z niepełnosprawnościami w populacji globalnej w poszczególnych krajach sięga od kilkunastu procent do jednej piątej ogółu ludności (szacunki zależą przede wszystkim od zastosowanej definicji terminu „niepełnosprawność” oraz sposobu gromadzenia i klasyfikowania danych). Osoby z niepełnosprawnościami to największa grupa mniejszościowa.”

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem. Można znaleźć je tutaj.

Na prośbę Prezydium Krajowej Rady Kuratorów informujemy, że 19 stycznia 2016 roku, w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów spotkanie przedstawicieli środowiska kuratorskiego z Panem Patrykiem Jakim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Stronę ministerialną reprezentowali Pan dr Rafał Reiwer – Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz Pan dr Sławomir Stasiorowski – kurator sądowy delegowany do MS. Nasza grupa zawodowa reprezentowana była przez Henryka Pawlaczyka – Przewodniczącego, Grzegorza Kozerę – Zastępcę Przewodniczącego, Renatę Cieszko – Sekretarza oraz Rafał Sitarza – Delegata do Krajowej Rady Kuratorów okręgu opolskiego.

Ze szczegółowym opisem przebiegu spotkania można zapoznać się poniżej.

Komunikat KRK 21.01.2016

Za zgodą Prezydium Krajowej Rady Kuratorów zamieszczamy odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo skierowane do Niego przez KRK w sprawie wywiadów środowiskowych oraz odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na pytanie dotyczące zabezpieczenia etatów urzędniczych do obsługi sekretariatów ZKSS.

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości

Informujemy również, że w dniu 19.01.2016r. odbyło się spotkanie Prezydium KRK z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panem Patrykiem Jakim. Komunikat ze spotkanie zostanie udostępniony w najbliższym czasie.

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka ukazał się raport pt.: Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacjąAutorka opracowania analizuje rozmiary przemocy oraz definiuje sposoby jak jej przeciwdziałać. Prezentowana publikacja zawiera szereg argumentów zachęcających do obniżenia aprobaty dla przemocy, a także namawia do reagowania na jej przejawy. Autorka zwraca także uwagę na potrzebę kształtowania podstawy wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci oraz na świadomość znaczenia indywidualnego udziału każdego obywatela w tej trosce.

Prezentowane opracowanie z pewnością będzie przydatną lekturą dla wszystkich kuratorów zwłaszcza wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 

 

 

 

755
Ukazała się publikacja wydana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości autorstwa dr Jerzego Słyka pt.: Odbieranie dzieci rodzicom na podstawie art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Raport w pierwszej kolejności analizuje unormowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dające podstawę do odebrania dziecka rodzicom. Rekonstruuje znaczenie pojęcia przemocy w rodzinie, a także poddaje analizie procedurę odebrania dziecka przez pracownika socjalnego na podstawie art. 12a wspomnianej ustawy. W raporcie znaleźć możemy również wyniki badań ankietowych dotyczących oceny funkcjonowania procedury odebrania dzieci z rodziny na podstawie analizowanego przepisu prawnego.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią opracowania, której dostępne jest tutaj.

1654

W serwisie kurator.info prezentowaliśmy już niektóre zmiany w funkcjonowaniu kuratorskiej służby sądowej, wynikające z nowego Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych.

Poniżej zamieszczamy wybrane przepisy mające wpływ bezpośrednio na czynności podejmowane przez kuratorów rodzinnych.

Za najistotniejsze uznajemy:

§ 256. 1. W postępowaniu wykonawczym czynności związane z jego przebiegiem należą do sędziego lub asesora sądowego, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądu.
2. Jeżeli w związku z przebiegiem postępowania wykonawczego dotyczącego nieletniego lub osoby, co do której orzeczono obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, niezbędna jest zmiana wykonywanego orzeczenia, zawodowy kurator rodzinny, składając wniosek w przedmiocie zmiany, dołącza prowadzoną dokumentację z nadzoru.

§ 257. 1. Na posiedzenie wykonawcze można wezwać w szczególności osoby objęte nadzorem albo poddane opiece, kuratora sprawującego nadzór, rodziców lub opiekuna oraz inne osoby, których obecność sędzia lub asesor sądowy uznał za niezbędną.

2.Wzywanie na posiedzenie sądowe wychowanka umieszczonego w zakładzie poprawczym lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym należy ograniczyć do niezbędnej konieczności.
3. Jeżeli osobiste stawienie się wychowanka zakładu poprawczego lub młodzieżowego ośrodka wychowawczego jest konieczne, stosuje się odpowiednio § 246 ust. 3.
4. Jeżeli osoba, wobec której ustanowiono nadzór kuratora, uniemożliwia jego wykonanie, nie stawia się na wezwanie sądu lub kuratora zawodowego, a nie jest dopuszczalne przymusowe doprowadzenie tej osoby przez Policję, sąd rozważy potrzebę wszczęcia z urzędu postępowania o zmianę dotychczasowego postanowienia.

§ 259. 1. W razie orzeczenia nadzoru kuratora sądowego, organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy lub osoby godnej zaufania, o osobie sprawującej nadzór zawiadamia się niezwłocznie nieletniego, jego rodziców lub opiekuna.
2. W sprawach, w których wykonywanie władzy rodzicielskiej poddano stałemu nadzorowi kuratora sądowego, lub gdy nadzór kuratora został ustanowiony na czas trwania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, o osobie sprawującej nadzór zawiadamia się uczestników postępowania, wobec których został orzeczony.

Zachęcamy do lektury nowego regulaminu (Regulamin urzędowania sądów powszechnych).

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
Przełom starego i Nowego Roku to czas sprzyjający różnorodnym podsumowaniom i podziękowaniom.
Dlatego też, Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie serdecznie podziękować osobom dbającym o medialny wizerunek Kuratorskiej Służby Sądowej. Podziękowania nasze kierujemy do osób zajmujących się publikowaniem materiałów na stronach partnerskich KRK: http://kurator.info i www.kurator.webd.pl (z forum internetowym).
 
Kierujemy je także do wszystkich Stowarzyszeń kuratorskich, które na swoich stronach internetowych (a WSKS dodatkowo na forum) publikują bieżące informacje dotyczące naszej grupy zawodowej, wymieniają się doświadczeniami i prowadzą twórcze dyskusje (w kolejności alfabetycznej):
  • Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Frontis”,
  • Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Pomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
Wyrażamy wdzięczność za wszystkie przedsięwzięcia, konferencje naukowe, i inne inicjatywy sprzyjające promowaniu naszej służby i kreowaniu jej pozytywnego wizerunku w społecznej świadomości.
 
Dziękujemy Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” za dotychczasową współpracę, wspólnie realizowane projekty i wsparcie materialne dla działań KRK.
 
Nade wszystko jednak podziękowania nasze kierujemy do Was- wszystkich kuratorów sądowych w Polsce, szczególnie tych którzy swoją ciężką pracą i zaangażowaniem wspomagają działania Krajowej Rady Kuratorów, aktywnie uczestniczą w opiniowaniu aktów, tworzeniu stanowisk na ich temat, wykazuję się kreatywnością i inwencją. To Wasza inicjatywa i wola pokazuje nam sens i dodaje sił do dalszego działania.
 
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Waszych Rodzin, gdyż to co robicie, często odbywa się kosztem czasu, który moglibyście poświęcić właśnie im. Jesteśmy dłużnikami Waszych żon, mężów, dzieci i dlatego tym bardziej, choć w tak drobny sposób pragniemy im wynagrodzić ich cierpliwość i wyrozumiałość.
 
Wszystkiego najlepszego na ten Nowy Rok- A.D. 2016. Oby był jak najlepszy i dla naszej grupy zawodowej.
 
W imieniu Prezydium, z upoważnienia Przewodniczącego,
 
Grzegorz Kozera– Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów

 

1253

Z radością informujemy, że w dniu 30.12.2015r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2015rr. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich. Oznacza to, że projektowany zmiany będą obowiązywać od dnia 01.01.2016r.

Poniżej pełny test rozporządzenia.

rozporządzenie z dnia 22.12.2015r.

W Dzienniku Ustaw ukazało się również rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

 

 

 

Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy Komisji Monitorowania Warunków Pracy i Płacy Krajowej Rady Kuratorów możemy Państwu przedstawić opracowanie pt.
Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Autorzy podkreślają, że celem opracowania jest przedstawienie w możliwie prosty i nieskomplikowany sposób stanu kurateli sądowej, tak aby był on czytelny zarówno dla kuratorów, jak i dla osób mających kontakt jedynie sporadyczny z kuratela sądową. Z tego względu w opracowaniu znajdują się głównie dane liczbowe przedstawione w formie tabel i wykresów, których źródłem są sprawozdania MS-S40 wysyłane przez każdy okręg na koniec roku do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ankiety przygotowane przez Komisję i wypełnione w poszczególnych okręgach sądowych .
Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat całkowitego obciążenia kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych we wszystkich okręgach oraz przeciętnej przypadającej na każdy etat kuratorski lub osobę pełniącą funkcję kuratora społecznego w danym okręgu.
W opracowaniu uwzględniono dane z roku 2014 oraz z roku 2010, co pozwala na prześledzenie zmian obciążenia w każdej z przedstawianych kategorii w okresie pięciu kolejnych lat.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie opracowania i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Pełny tekst opracowania znajduje się poniżej.

stan kurateli 31.12.2014r-1.