wtorek, Wrzesień 18, 2018
Autorzy Posts by GM

GM

306 POSTS 0 KOMENTARZE

844

W dniu 17 lipca 2015r. w większości sądów w Polsce ma miejsce drugi etap akcji protestacyjnej pracowników wymiaru sprawiedliwości. Próbują oni w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej i zwierzchników na podstawowe problemy ich codziennego funkcjonowania – zwłaszcza na trudne warunki pracy i niskie wynagrodzenia. Tym razem protest został zorganizowany w taki sposób, by w żaden sposób nie zakłócać funkcjonowania sądów. Wywieszono transparenty i udostępniono ulotki informujące o przyczynach protestu. Poprzednim razem pracownicy brali urlopy na żądanie i masowo oddawali krew.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że pracownicy wymiaru sprawiedliwośc dostaną w przyszłym roku podwyżki, których nie otrzymują od 2010r. Nie jest jednak znana jeszcze ich skala. Dedyzje mają zapaść wkrótce.

O akcji protestacyjnej i o zapewnieniach Ministerstwa Sprawiedliwości można przeczytać w artykule Małgorzaty Kryszkiewicz w serwisie  Prawnik.pl

849

W dniu 9 lipca br. Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych  przewidujące zastąpienie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów. Zespoły te będą w strukturze organizacyjnej sądów okręgowych a nie – jak dotychczas, organami pomocniczymi. Na zlecenie sądu lub prokuratora sporządzać będą opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu poprowadzą także mediacje, przeprowadzą wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz zajmą się poradnictwem specjalistycznym dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. W skład zespołu wejdą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Specjaliści – zgodnie z regulacją – mają być niezależni w wykonywaniu swoich czynności i prezesi sądów okręgowych nie będą mogli wydawać im poleceń w tym zakresie. Równocześnie będą zobowiązani wykonywać czynności z najwyższą starannością, bezstronnie i terminowo, dochowując tajemnicy i podnosząc kwalifikacje. Ustawa trafiła do Senatu.

W dniach 11-13.09.2015r. odbędzie się XI Ogólnopolska Biesiada Kuratorów Sądowych. Tym razem organizatorami są kuratorzy z okręgu kaliskiego. Biesiada odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w Hotelu Borowianka. Program jest bardzo różnorodny i atrakcyjny. Organizatorzy przewidują trzy dni dobrej zabawy i wypoczynku, w pierwszym dniu planowana jest wieczorna biesiada grillowa, drugi dzień to pobyt w Westernland w Józefowie http://www.westernland.pl, a w trzecim dniu przewidywany jest jedynie relaks nad Zalewem Szczygliczka. Koszty uczestnictwa w imprezie wynoszą wraz z ubezpieczeniem (nnw) 499zł. Są jeszcze wolne miejsca!
Chętnych organizatorzy proszą o kontakt pod adresem: biesiada2015@interia.pl

(Fotografia pochodzi ze strony internetowej miasteczka westernland)

958

Przedstawiciele Fundacji Court Watch przed około dwóch laty po raz pierwszy zaprosili przedstawicieli Sądu Okręgowego w Toruniu do debaty nad możliwościami implementacji idei community court do polskiego systemu prawnego.

W dniu 2 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie warsztatowe inicjujące powołanie w Toruniu centrum sprawiedliwości naprawczej w ramach realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu „Community court” w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce”.

W dniu 17 grudnia 2014 r. doszło do podpisania deklaracji współpracy Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Toruniu i Prezesa Fundacji Court Watch Polska przy projektowaniu Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.   

W ramach współpracy przedstawiciele partnerskiej Fundacji przez okres około 2 miesięcy współpracowali z wyznaczonymi kuratorami zawodowymi dla dorosłych, gdzie w ramach badań uczestniczyli w czynnościach kuratorów polegających na określaniu rodzaju i miejsca wykonania kary ograniczenia wolności przez skazanych i ukaranych.

W międzyczasie Fundacja podjęła niezbędne wyzwania organizacyjne m. in. organizując licytację na rzecz tworzonego Centrum, pozyskując bazę lokalową oraz tworząc innowacyjny system wymiany informacji między służbą kuratorską a CSN w trakcie wykonywania nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społeczne (więcej informacji na stronie www: csn.org.pl).

Partnerzy współtworzyli kwestionariusz diagnostyczny, który ma stanowić dobrowolne narzędzie do lokalizowania obszarów najistotniejszych deficytów skazanych i ukaranych i poszukiwania najwłaściwszych rozwiązań tych niedoborów, poprzez zastępowanie ich pożądanymi działaniami.

Wymiana doświadczeń i stała współpraca doprowadziły do podpisania w dniu 19 maja 2015 r. Porozumienia o współpracy w sprawie przyjmowania skazanych do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Jednocześnie zostały określone zasady ochrony danych osobowych a Kierownik Centrum został jednocześnie administratorem bezpieczeństwa informatycznego.

Otwartość służby kuratorskiej naszego Okręgu na nawiązanie współpracy z Fundacją stanowi szersze otwarcie na postanowienia art. 38 kkw regulujące współuczestnictwo społeczeństwa wykonywaniu kar.

Centrum będące statutową jednostką Fundacji Court Watch Polska, pod kierownictwem pana Michała Popieli, ma stanowić element pośredniczący między kuratorem, jako organem powołanym do wykonania orzeczeń kary ograniczenia wolności, a docelowymi podmiotami, w których wykonywane będą prace.

Model ten wzorowany jest na dotychczasowych „kaskadowych” doświadczeniach wrocławskich, gdzie z powodzeniem od kilku lat realizowany jest projekt Per Saldo z inicjatywy i przy udziale partnera społecznego, jakim jest Stowarzyszenie Ludzie Ludziom pod wodzą pana Erazma Humiennego, którego miałem przyjemność poznać osobiście w trakcie zorganizowanej dzięki uprzejmości Kuratora Okręgowego we Wrocławiu wizycie studyjnej, z jaką przedstawiciele służby kuratorskiej z Torunia gościli na Dolnym Śląsku w marcu br.

Założeniem docelowym Pilotażu jest wykreowanie instytucji Centrum, jako podmiotu aktywnego już na etapie postępowania przygotowawczego, bądź sądowego, w którym sprawcy zwłaszcza dopuszczający się drobniejszych przestępstw i wykroczeń oraz pokrzywdzeni przez nich będą informowani o możliwości skorzystania z pośrednictwa   w konstruowaniu propozycji ugodowych, z pomocy instytucji współpracujących w celu indywidualnego ustalenia planu rehabilitacji sprawców.

Pracownicy Centrum ustalając plan będą go konsultować z kuratorami oddelegowanymi do współpracy z partnerem oraz wspólnie monitorować wykonanie planu naprawczego.

Na propozycję tworzenia zrębów sprawiedliwości naprawczej w Toruniu najaktywniej odpowiedzieli kuratorzy dlatego też pierwsze rzeczywiste działania Centrum koncentrują się wokół stworzenia docelowej instytucji dla spraw związanych z wykonaniem i popularyzacją społeczną kary ograniczenia wolności.

Projekt wpisuje się w kierunki w jakich podążać ma polski system sprawiedliwości, określone w Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020, w której zawarto opis modelu community court oraz apel o rozwijanie i popularyzację tej idei.

Z rozwijaniem projektu wiążę, jako przedstawiciel służby kuratorskiej, konkretne nadzieje:

– podniesienie sprawności wykonania orzeczeń;

– pozyskanie partnera społecznego wzmacniającego siłę oddziaływań resocjalizacyjnych kary polegającej na pracy na rzecz społeczności lokalnej;

– zapewnienie sprawnej i elastycznej koordynacji „popytu społecznego” na pracę – możliwość elastycznego przesuwania pracujących pomiędzy konkretnymi podmiotami ostatecznymi bez konieczności wydawania dodatkowej decyzji;

– zwiększenie odsetka spraw zakończonych w efekcie faktycznego wykonania prac., istotne zwłaszcza w perspektywie wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2015 r. nowej „filozofii karania”, opartej w znaczącej mierze na nieizolacyjnej karze ograniczenia wolności.

Z realizacją projektu wiążą się też pewne obawy wynikające z braku doświadczeń Fundacji Court Watch Polska w działalności resocjalizacyjnej, którym dysponuje służba kuratorska.

O ile Centrum będzie gotowe do współpracy na zasadach partnerskich i korzystania z proponowanej przez kuratorów wymiany doświadczeń, ryzyko w tym zakresie będzie minimalne.

Pełni nadziei już w tydzień po podpisaniu porozumienia kuratorzy skierowali pierwszych podopiecznych do wykonania kary w dniu 26 maja 2015 r.

Doszło też do pierwszych prób wykorzystania systemu teleinformatycznego do wymiany błyskawicznych informacji o skierowanych na konkretny wolny termin ze strony kuratorów oraz o tym czy dana osoba stawiła się w wyznaczonym terminie i dokąd została skierowana ze strony Centrum.

Jeśli pojawiają się dodatkowe informacje dla którejś ze stron są one umieszczane w zakładce danej sprawy i są widoczne dla logujących się użytkowników.

Wstępna wymiana szybkich informacji drogą elektroniczną poprzedza przekazywanie informacji w formie papierowych dokumentów, które pracownik Centrum będzie odbierał  Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej, podczas systematycznych wizyt służących omówieniu bieżących problemów w realizacji postanowień Porozumienia.

Centrum jak i kuratorzy systematycznie poszukują dalszych końcowych partnerów dla zagwarantowania frontu prac adekwatnego dla liczby wpływających orzeczeń sądowych.

Po pozyskaniu kolejnych podmiotów, partnerzy wymieniają się informacjami na ten temat, dochodzi do podpisania porozumienia oraz poinformowania o pozyskaniu nowych miejsc pracy właściwego Organu samorządu terytorialnego oraz Prezesa Sądu Rejonowego.

Kuratorzy są obowiązani do współpracy z pracownikami Centrum w zakresie dokonywania szkoleń i instruktażu w końcowych podmiotach.

Kuratorzy jako właściwy organ postępowania wykonawczego zachowują prawo i obowiązek dokonywania kontroli w podmiotach, w których wykonywana jest kara.

Czas pokaże na ile idea community court, której propagatorami są przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska, niewątpliwego lidera w dziedzinie monitoringu pracy sądów, a której „kibicują” kuratorzy toruńscy poszukujący rozwiązań skierowanych na podnoszenie skuteczności działań resocjalizacyjnych, spełni pokładane w niej oczekiwania w warunkach polskich.

Osobiście wierzę również, że współpraca z partnerem tworzącym w ramach realizacji projektu konsorcjum wraz z istotnymi ośrodkami akademickimi uda się zbliżyć świat nauki do problemów, z jakimi służba kuratorska boryka się w codziennej praktyce. Ewentualne badania i analizy mogą stanowić podstawę do projektowania jak najbardziej skutecznych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych na wykonawczym etapie stanowienia systemu sprawiedliwości.

autor: Piotr Bolewicki, Kurator Okręgowy SO w Toruniu

773

Każdego roku od 11 lat Fundacja „Dzieci Niczyje” organizuje konferencję „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Znany jest już termin 12. Ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się w dniach 19-20.10.2015r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wkrótce rozpocznie się rejestracja uczestników. Jak co roku dla profesjonalistów z całego kraju czeka prawie 600 miejsc. W ramach konferencji odbędą się sesje plenarne, wykłady i warsztaty w mniejszych grupach.  Więcej informacji wkrótce na stronie http://konferencje.fdn.pl/ogolnopolska-konferencja-pomoc-dzieciom-ofiarom-przestepstw-0  

737

Lębork, dnia 04 maja 2015 r.

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów V Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych oraz IX Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na lęborskie wydarzenia.
Tytuł tegorocznej konferencji nawiązuje do tego obszaru refleksji nad specyfiką oddziaływań kuratorskich, która bardzo często pomijana jest nie tylko w literaturze przedmiotu, ale również nie stanowi ważnego elementu wewnątrzśrodowiskowej debaty. Z perspektywy rodzimych doświadczeń, wskazywanie na tak bliskie relacje pomiędzy bezpieczeństwem środowisk lokalnych, a działaniami kuratorów sądowych, wydaje się być mało interesujące, zarówno dla przedstawicieli świata nauki, jak również i praktyków. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to kuratorzy sądowi z natury specyfiki wykonywanych przez siebie zadań, stając się emisariuszami wymiaru sprawiedliwości w społecznościach lokalnych, współpracują z instytucjami, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi na rzecz pomocy, wsparcia i kontroli osób skazanych prawomocnymi wyrokami sądów. Zarazem konsekwencją ich szeroko rozumianej pracy resocjalizacyjnej, jest często poprawa osób poddanych ich oddziaływaniu, co bezpośrednio stymuluje wzrost bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych. W opinii organizatorów spotkania, efekty pracy kuratorów obu specjalności są właśnie identyfikowane w opisywanym obszarze w społecznościach miast i gmin. Dotychczas tradycją lęborskich spotkań, było podejmowanie ważnych tematów dla funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce, sytuowanych w kontekście szerokiej resocjalizacyjnej perspektywy, często w odważnej i oryginalnej formule. Tej tradycji zamierzają organizatorzy pozostawać konsekwentnie wierni.
Tegoroczna konferencja odbędzie się w Ratuszu Miejskim w Lęborku dnia 03.07.2015 r. w Ratuszu Miejskim przy ul. Armii Krajowej w Lęborku. Otwarcie obrad godz. 10.00.
Rozgrywki Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego rozpoczną się na Stadionie Miejskim w Lęborku dnia 04.07.2015 r. o godz. 9.30.
Kolejna szczegółowa informacja ukaże się do 10.06.2015 r.
Komitet Organizacyjny

Źródło: Na wokandzie 24/2015, Autorzy: Magdalena Śniegulska, Barbara Arska-Karyłowska
Obie autorki są doktorami nauk psychologicznych, pracownikami naukowymi Zakładu Psychologii Klinicznej Dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Dziecko, mimo rozwodu rodziców, wciąż potrzebuje obojga rodziców – ich miłości, opieki i wsparcia. Dlatego, z psychologicznego punktu widzenia, kluczowa w decydowaniu o zakresie opieki rodziców nad dzieckiem jest umiejętność uwzględnienia perspektywy każdego z nich, jak i małego człowieka.

Jak podaje Rocznik Demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego (wydanie na rok 2014), w 2013 r. w Polsce 66 132 par małżeńskich zdecydowało się na rozstanie. Dla porównania, w 1980 r. było to 39 833 małżeństw, w 1990 r. – 42 436, w 200 r. – 42 770, ale już w 2010 r. było ich aż 61 300. Gdyby porównać liczbę rozwodów z liczbą nowozawieranych małżeństw, to w 1980 r. na 1 000 zawartych małżeństw rozwiązanych zostało 129,6. W 2000 r. liczba ta wyniosła 202,6 a w 2013 r. – 366,6. Z kolei, współczynnik rozwodów podawany w stosunku do liczby ludności wskazuje, że w 2013 r. na 10 tys. Polaków przypadało 17,2 rozwodów. Współczynnik ten zmienił się nieznacznie od 2000 roku. W latach 1980-1990 miał wartość o wiele mniejszą, bo 11,2.

Czytaj cały artykuł

2041

W 24 numerze kwartalnika Na wokandzie ukazał się artykuł poświęcony właściwej współpracy sądu z asystentem rodziny i kuratorem rodzinnym autorstwa pani kurator Elżbiety Pędziałek-Kunert z Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Zapraszamy do lektury.

Właściwa współpraca sądu z kuratorem sądowym oraz asystentem rodziny w drodze postępowania opiekuńczego (rozpoznawczego) i wykonawczego może zapobiec podjęciu zbyt pochopnej decyzji o umieszczeniu małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ingerencja sądu rodzinnego w środowisko rodziny może przybrać dwojaką postać. Pierwsza z nich to postać interwencyjna – wynikająca z powstałej nagłej sytuacji kryzysowej w rodzinie, kiedy należy szybko zabezpieczyć dobro (zdrowie i życie) małoletniego. W tym przypadku sąd podejmuje decyzję o zabezpieczeniu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie informacji przekazanej najczęściej przez policję lub pracownika socjalnego interweniującego w miejscu zamieszkania (pobytu) małoletniego i jego opiekunów. Decyzje sądu rodzinnego podejmowane w tym trybie często ocenianie są przez opinię publiczną jako wadliwe, choć wydaje się to niesłuszne. Informacja, jaką otrzymuje sąd w wyniku konkretnej sytuacji interwencyjnej, to zawsze ocena zdarzenia – ocena wycinka rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje dana rodzina, obraz stanu faktycznego oraz zagrożenia dobra małoletniego. Sąd w takiej sytuacji działa zabezpieczająco, ochronnie. Najczęściej w tych czynnościach kurator sądowy nie bierze udziału.

Czytaj cały tekst

 

853

Uruchamiamy nowy serwis informacyjny kuratorskiej służby sądowej. Będziemy tu publikować newsy ze świata kuratorskiej służby sądowej i jego okolic.

Dlaczego to robimy?

Bo komunikacja jest kluczowa dla budowania wizerunku profesjonalnej grupy zawodowej, którą staramy się na co dzień tworzyć. W naszym kraju ma miejsce całkiem sporo inicjatyw podejmowanych przez kuratorów sądowych. Dotąd brakowało medium, w którym można byłoby się o tym dowiedzieć. Planujemy zamieszczać w tym serwisie relacje, zapowiedzi, komunikaty, wywiady, opracowania i galerie.

 

Kim jesteśmy?

Redakcję kurator.info tworzą zawodowi kuratorzy sądowi skupieni wokół Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS. Nie jesteśmy zatem dziennikarzami. Postaramy się jednak rzetelnie i obiektywnie pokazywać rzeczywistość służby kuratorskiej. Liczymy na Wasze wsparcie i wyrozumiałość. Korespondenci regionalnie mile widziani.

 

801

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Konteksty efektywności…” Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbędzie się w dniach: 25 – 26 maja 2015 roku, w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Środa Wielkopolska, ul. Surzyńskich 2. Iednyum z partnerów konferencji jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Program konferencji