niedziela, 19 września, 2021
Autorzy Posts by M

M

104 POSTS 0 KOMENTARZE

1362

Rok jubileuszowy nabiera rozpędu. Kuratorzy sądowi w całej Polsce podejmują szereg inicjatyw oddolnych, by jeszcze bardziej zintegrować się, podkreślić swoją tożsamość i rolę w społeczeństwie. To, co z takim trudem przychodzi na poziomie centralnym, we wspólnotach lokalnych wydarza się jakby naturalniej. Kuratorzy sądowi są aktywni w środowisku otwartym, mają nawiązane relacje partnerskie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Są rozpoznawalni w lokalnych systemach wsparcia społecznego i pracy na rzecz poprawy bezpiecześntwa publicznego.

Pomysłowość kuratorów, by podkreślić rangę jubileuszu, jest na miarę predyspozycji, którymi powinien cechować się kurator sądowy. Szukanie właściwej drogi to nasza specjalność. Konferencje, seminaria, biesiady, akcje krwiodawstwa, spływy kajakowe, rajdy górskie, zloty motocyklowe, rejsy żeglarskie, turnieje sportowe, bale, sadzenie dębów i pewnie jeszcze wiele innych inicjatyw zasługują na to, by je promować. Z przyjemnością to robimy. Wartościowe wydało się naszej redakcji zebranie tego wszystkiego w jednym miejscu. Stąd pomysł na dodanie Kalendarium Kuratorskich Wydarzeń. Odtąd wystarczy wejść na portal kurator.info i po prawej stronie menu odnaleźć zbliżające się wydarzenia. Zobaczymy: nazwę, datę i miejsce eventu. Po kliknięciu w wydarzenie wyświetlą się bardziej szczegółowe informacje. Oczywiście polegamy wyłącznie na treściach, które do nas prześlecie. W kalendarium umieszczamy tylko wydarzenia, które organizują lub współorganizują kuratorzy sądowi. O innych wartościowych eventach będziemy oczywiście w miarę możliwości pisać, ale kalendarium to nasze kuratorskie miejsce. Możecie też kliknąć w „Pokaż wszystkie wydarzenia”. Wówczas wyświetli Wam się kalendarz z naniesionymi na niego wydarzeniami.

Zachęcamy także do odwiedzania Mapy Obchodów 100-lecia kurateli sądowej w Polsce. Pracują nad nią przedstawiciele Komisji Rozwoju i Współpracy Krajowej Rady Kuratorów. Dziękujemy jej twórcom za świetny pomysł i włożony czas w przygotowanie i aktualizowanie strony.

1215

W dniu 2 kwietnia 2019r. odbyła się we Wrocławiu debata nt. rozwoju sprawiedliwości naprawczej inicjująca międzynarodowy projekt: Restorative Justice. Strategies for change.

Restorative Justice. Strategies for Change jest międzynarodowym, 4-letnim projektem mającym na celu popularyzację wiedzy na temat sprawiedliwości naprawczej, upowszechnianie wiedzy na temat praktyk sprawiedliwości naprawczej, podjęcie współpracy z krajowymi instytucjami i ośrodkami działającymi w obszarze sprawiedliwości naprawczej, bądź sympatyzującymi z jej ideą, oraz koordynacja działań w tym zakresie na szczeblu krajowym.

Sprawiedliwość naprawcza jest koncepcją zorientowaną na możliwie najpełniejsze naprawienie szkód i krzywd wyrządzonych przestępstwem, przy aktywnym i dobrowolnym udziale pokrzywdzonego, sprawcy a niekiedy również innych osób z lokalnej społeczności. Programy sprawiedliwości naprawczej realizowane są w formie różnych praktyk. Najczęściej stosowaną praktyką jest mediacja, podczas której strony poszukują rozwiązania problemów wynikłych z przestępstwa przy pomocy bezstronnych i odpowiednio przeszkolonych osób – mediatorów.


W projekcie biorą udział następujące kraje: Albania, Belgia, Czechy, Estonia, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Irlandia oraz Szkocja. Koordynatorami projektu na szczeblu międzynarodowym są dr Ian Marder (Maynooth University, Department of Law), Gert Jan Slump (Restorative Justice Nederland), Edit Törzs, Tim Chapman i dr Bart Claes (European Forum for Restorative Justice). Zadaniem projektu jest realizacja powyżej wymienionych działań w świetle Rekomendacji Rady Europy [CM/Rec(2018)8] dotyczącej stosowania sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych, przyjętej przez Komitet Ministrów 3 października 2018r. Realizacja projektu przebiega bez wsparcia finansowego.

Koordynatorzy projektu w Polsce:

Anna Matczak – dr nauk socjologicznych (LSE), wykładowca kryminologii (the Hague University of Applied Sciences oraz Collegium Civitas), której rozprawa doktorska poświęcona była między innymi percepcji społecznej mediacji karnej w Polsce, członek Europejskiego Forum Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ).

Beata Czarnecka-Dzialuk – dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN; zagadnienia wprowadzenia sprawiedliwości naprawczej w Polsce bada, popularyzuje i wykłada (KUL, WPiA Uniwersytetu Gdańskiego); działa w Europejskim Forum Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ).

Grzegorz Miśta – pedagog resocjalizacyjny, zawodowy kurator sądowy, Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, współtwórca Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, propagator praktyk naprawczych w kurateli sądowej oraz w przestrzeni miast, Wiceprezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS.

Honorata Czajkowska – dr nauk społecznych, starszy wykładowca w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Starszy kurator zawodowy rodzinny w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Prezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS. Autorka publikacji i wystąpień poświęconych kurateli sądowej, poszukująca rozwojowych rozwiązań w pracy z młodzieżą.

We wrocławskiej debacie inaugurującej projekt wzięli udział mediatorzy (z Wrocławia i z Gdańska), edukatorzy, przedstawiciele świata nauki (m.in. prof. Irena Mudrecka z Uniwersytetu Opolskiego, dr Beata Czarnecka-Dzialuk z PAN, dr hab. Krystyna Dziubacka z Uniwersytetu Wrocławskiego), urzędnicy miejscy z Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego p. Bartłomiejem Świerczewskim na czele, reprezentanci Komendy Miejskiej Policji, Służby Więziennej, kuratorskiej służby sądowej, wrocławskich instytucji i organizacji pozarządowych. Wsparcie dla projektu zadeklarowali również Katedra Prawa Karnego Wykonawczego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Założenia projektu przedstawiła dr Anna Matczak z Uniwersytetu w Hadze, która połączyła się z pozostałymi uczestnikami spotkania za pomocą wideokonferencji.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej i konstruktywnej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zgodzili się być interesariuszami projektu. Rozmawiano o podejmowanych inicjatywach, o możliwościach ich wzmocnienia, współpracy i wymiany doświadczeń. Pojawiły się nowe pomysły. Sporo miejsca poświęcono koncepcji Restorative City, mediacjom rówieśniczym, edukacji prawnej, praktykom naprawczym podejmowanym przez Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej we współpracy z kuratorami sądowymi. Pojawił się temat wspólnych obchodów Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej (listopad). Uczestnicy spotkania wyrazili też gotowość udzielenia wsparcia organizatorom planowanych konferencji mediacyjnych (Strzelin i Wrocław – wrzesień 2019r.) oraz konferencji naukowej organizowanej w listopadzie przez Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Instytutu Pedagogiki UWr. Ustalono, że kolejna debata odbędzie się w Gdańsku już w październiku 2019r. Podjęliśmy także decyzję o budowie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W przyszłości planowane są wizyty studyjne w ramach krajów biorących udział w projekcie.

Podobne do wrocławskiego spotkania odbywają się w innych państwach zaangażowanych w projekt. W dniu 2 kwietnia odbyło się np. spotkanie inaugurujące projekt w Pradze, koordynowane przez czeską Służbę Probacyjną i Mediacyjną. Poniżej zdjęcie z profilu twitterowego czeskiej kurateli dokumentujące to wydarzenie.

W marcu br. odbyło się natomiast spotkanie inaugurujące projekt w Irlandii. Wzięło w nim udział blisko 100 specjalistów różnych dziedzin, w tym kuratorzy sądowi. Relację z tego wydarzenia można przeczytać tutaj.

W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. koordynatorzy projektu z państw biorących w nim udział spotkają się na Uniwersytecie w Maynooth w celu wymiany doświadczeń i ustalenia perspektyw wspópracy.

Koordynatorzy projektu nformują, że aktualnie kończą prace związane z tłumaczeniem na język polski Rekomendacji Rady Europy [CM/Rec(2018)8] dotyczącej stosowania sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych. Wkrótce dokument zostanie przez uczestników projektu upubliczniony.

Kuratorów sądowych szczególnie zainteresowanych ideą sprawiedliwości naprawczej koordynatorzy projektu zachęcają do kontaktu i współpracy. Rodzi się pomysł powołania nieformalnej grupy zrzeszającej kuratorów – sympatyków sprawiedliwości naprawczej. Chętni mogą zgłaszać się na adres: RJS4C@protonmail.com Koordynatorzy projektu odsyłają również zainteresowanych do fanpage’a na facebooku.

1122

Kuratorzy Zawodowi z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej z okazji 100-lecia Kurateli Sądowej w dniu 11.05.2019r. o godzinie 10:00 posadzą w Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych Leśnictwa Łękno, k. Zaniemyśla (Nadleśnictwo Babki) drzewo okolicznościowe. Będzie to Dąb „KURATOR” – dla przyszłych pokoleń.

Gratulujemy świetnego pomysłu! Trzymamy kciuki, żeby dąb dobrze się przyjął i rósł zdrowy. A za 100 lat może spotkają się przy nim kolejne pokolenia kuratorów sądowych.

976

2 kwietnia ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego najnowsza publikacja dr Bartłomieja Skowrońskiego pt. Typologie wadliwej integracji postaw w świetle teorii wykolejenia społecznego Czesława Czapówa. Studium teoretyczno-empiryczne. Autor jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki resocjalizacji, nieprzystosowania społecznego osób dorosłych i probacji. Od kilkunastu pracuje również jako kurator zawodowy dla dorosłych. Jest autorem dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych, współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (Wielka Brytania, USA).

W książce zaprezentowano wyniki badań własnych na temat typologii nieprzystosowania społecznego wśród więźniów. Badania te są kontynuacją i rozwinięciem myśli Czesława Czapówa, jednego z najwybitniejszych polskich pedagogów resocjalizacyjnych. Zastosowanie analizy czynnikowej pozwoliło autorowi ujawnić, że typy wykolejenia społecznego wyróżnione przez Czapówa (nihilistyczno-agresywny, nihilistyczno-wycofujący, dogmatyczno-ekspansyjny oraz dogmatyczno-restrykcyjny) nie są homogeniczne, ale w obrębie każdego z nich funkcjonują poszczególne podtypy. W badaniach dr Skowroński wykorzystał własne narzędzie diagnozujące te typy tj. Warszawski Inwentarz Zachowań Antyspołecznych (self-report), składający się ze Skali Zachowań Antyspołecznych, Skali Zachowań Aspołecznych oraz Skali Zachowań Dogmatyczno-Dyssocjalnych.

Spis treści można pobrać tutaj. Książka będzie dostępna tutaj.

1689

Czytając ten tekst robisz pierwszy krok do poznania kampanii społecznej Nie skazuj mnie drugi raz, która powstała w ramach pracy magisterskiej Anny Tulei z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda w Nowym Sączu. Jej najważniejszym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie roli, jaką pełni społeczeństwo w readaptacji byłych więźniów. Ogrom pracy jaki wkłada sam były więzień oraz instytucje pomagające mu w tym, może zostać łatwo zaprzepaszczony właśnie przez nas samych.

Kampania została objęta patronatem Portalu Pomocy Postpenitencjarnej codalej.info.

Uruchom wyobraźnię.
Wyobraź sobie, że wyjechałeś na jakiś czas ze swojego miasta. Po powrocie do domu zapewne będziesz w stanie dostrzec wiele różnic. Jakiś budynek może zostanie pomalowany, gdzieś coś dobudują. Sklep, w którym dotychczas kupowałeś bułki i mleko, zamieni się w kawiarnię. Zdarzyło Ci się to kiedyś? Co wtedy czułeś? To teraz wyobraź sobie, że wracasz do swojego miasta, ale po kilku lub kilkunastu latach. Nagle trafiasz do świata, który nabrał zupełnie nieznanego tempa. Ulice, budynki, masz wrażenie, że nawet ludzie zmienili się nie do poznania. Cały świat jest obcy i nie zanosi się, że szybko się w nim odnajdziesz. Co gorsza, nie zanosi się, że ktokolwiek będzie chciał Ci w tym pomóc. Bo przecież jesteś przestępcą. Dopiero co wyszedłeś z więzienia, więc musisz radzić sobie sam. A teraz odpowiedz sobie na pytanie. Czy właśnie to nie jest kolejną karą, jaka czeka na tych, którzy wyszli z zakładu karnego?

Nie skreślaj, szanuj, wspieraj.

Kampania powstała w odpowiedzi na wyniki badań, które wykazały, że nasze społeczeństwo z jednej strony wymaga aby byli skazani po powrocie funkcjonowali w społeczeństwie według norm społecznych, ale z drugiej strony nie jesteśmy skłonni do wsparcia ich w tym procesie. Projekt Nie
skazuj mnie drugi raz
jest prowadzony w ramach pracy magisterskiej, której celem badawczym będzie ponowne zbadanie opinii społecznej w tej materii. Paradoks tego wszystkiego polega na tym, że wcale nie musimy robić wiele, żeby wiele zmienić. Wystarczy nie skreślać. Nie skreślać jako sąsiada, współpracownika, członka rodziny czy jakiejś wspólnoty.

Problem, który porusza kampania jest ważniejszy niż może się wydawać. Prawdopodobnie każdegodnia idąc do pracy, jadąc autobusem czy spotykając się w restauracji ze znajomymi, mijasz przynajmniej jedną osobę, która odbyła wyrok kary pozbawienia wolności. Przez ostatnie 20 lat polskie zakłady karne i areszty śledcze opuściło ponad 1,5 miliona osób. Co daje średni wynik około 86 tysięcy osób rocznie. Bardzo możliwe, że na swojej drodze zawodowej, szkolnej lub studenckiej spotkałeś takie osoby. Jesteś pewien, że nie zasługują one na drugą szansę?

Więcej faktów i o kampanii na facebook.com „Nie skazuj mnie DRUGI RAZ”
https://www.facebook.com/Nie-skazuj-mnie-DRUGI-RAZ

O kampanii można przeczytać także na portalu Prawo.pl

31 maja 2019 r. Małopolskie Stowarzyszenie Probacja organizuje w Krakowie międzynarodową konferencję pod egidą Stowarzyszenia Children of Prisoners Europe (w skrócie COPE) – europejskiej organizacji zajmującej się losem dzieci rozłączonych wyrokami izolacji penitencjarnej z rodzicami.

Konferencja pt. Budowanie współpracy międzysektorowej na rzecz wspierania dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności będzie organizowana we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydarzenie jest częścią kilkudniowego wydarzenia – COPE General Assembly. Członkowie COPE co roku spotykają się, aby omawiać bieżące problemy, nawiązywać międzynarodową współpracę i wspierać się nawzajem. W zeszłym roku doroczna konferencja odbyła się w Manchester, w tym roku to Kraków będzie gościć uczestników.

Liczba miejsc ograniczona. Kuratorzy sądowi bardzo mile widziani.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tu: http://probacja.org/konferencja-cope-maj-2019-r/

Organizatorzy kuratorskiego spływu kajakowego – Stowarzyszenie Twórczej resocjalizacji „PO-MOST” organizują dodatkowe wydarzenie towarzyszące – bezpłatne szkolenie z technik SAMOOBRONY.
Szkolenie organizowane jest we współpracy z Golubsko – Dobrzyńskim Klubem Karate Kyokushin. Odbędzie się w dniach 24 maja 2019 r.  (część praktyczna) i 25 maj 2019 r. (część teoretyczna).


Szkolenie obejmuje m.in. naukę rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich, treningu pewności siebie i zachowania przy spotkaniu z napastnikiem. Uczestnicy będą uczyć się reagowania stosownie do poziomu zagrożenia i w miarę postępów rozwiązywania konfliktów poprzez fizyczną samoobronę.


Zakres szkolenia obejmuje m.in.:
– naukę: podstawowych technik ręcznych, nożnych oraz najprostszych dźwigni,
– naukę znajomości miejsc wrażliwych na ciele człowieka,
– naukę wybranych bloków, uników w sytuacjach zagrożenia, obrona przed: uderzeniami, kopnięciami, chwytami, duszeniami, chwytami za ubranie i innymi sytuacjami zagrożenia,
– postawy i pozycje ciała w sytuacji zagrożenia,
– uwalnianie się z duszeń,
– obrona przedmiotami codziennego użytku,
– poruszanie się w strefach zagrożonych (ulica, winda, schody),
– taktykę i techniki obrony w pomieszczeniach zamkniętych,
– taktykę walki i obrony przy próbie gwałtu.

Miejsce:  sala sportowa OSIR w Golubiu – Dobrzyniu
Nocleg dla zainteresowanych: Zamek w Golubiu-Dobrzyniu (www.zamekgolub.pl)
Koszty: udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Uczestnicy ponoszą jedynie koszty noclegu. Cena noclegu to 50 zł (bez wyżywienia).
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do dnia 30.04.2019 mailem: kontakt@po-most.org.pl.
Szczegółowe informacje o szkoleniu rozesłane zostaną zainteresowanym drogą mailową.

Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST” kieruje do wszystkich kuratorów sądowych zaproszenie na spływ kajakowy rzeką Drwęca.

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
serdecznie Was zapraszamy do wspólnego uczczenia święta kurateli!
Proponujemy Wam świetną zabawę w pięknych okolicznościach przyrody!
Zapraszamy Was na spływ piękną i czystą rzeką centralnej Polski.
Spływ kajakowy odbędzie się w dniu 25.05.2019 r.
Uczestnicy spływu przepłyną rzeką Drwęcą do Golubia-Dobrzynia.
Dokładna długość trasy zostanie ustalona zgodnie z możliwościami i życzeniami uczestników (metodą demokratyczną).
Zapewniamy uczestnikom:

 • kajaki oraz sprzęt zabezpieczający;
 • transport na miejsce rozpoczęcia spływu z miejsca noclegu;
 • ubezpieczenie NNW w czasie spływu;
 • prowiant na czas spływu;
 • obiad po spływie (25.05.2019) oraz śniadanie w dniu 26.05.2019 r.;
 • biesiadę integracyjną z muzyką i jedzeniem;
 • nocleg z 25 na 26 maja 2019 r. na Zamku Golubskim;
 • dobrą zabawę i przygodę!

Koszt spływu to ok. 250 zł za osobę (w zależności od ilości osób). Dodatkowo dla zainteresowanych istnieje możliwość zorganizowania wycieczki z przewodnikiem do Torunia w dniu 26 maja 2019 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 30.04.2019 r. na adres: kontakt@po-most.org.pl. Więcej informacji dla zainteresowanych drogą mailową lub na stronie www.po-most.org.pl.

W dniu 5 marca na stronie internetowej Sejmu RP ukazała się odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci Łukasza Piebiaka na interpelację poseł Krystyny Pawłowicz w sprawie nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Pani poseł w dniu 12 lutego zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości z następującej treści pismem (interpelacja nr: 29538):

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z informacjami o przygotowywanej nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych oraz licznymi zapytaniami, które otrzymuję od tej grupy zawodowej zaniepokojonej swym przyszłym statusem, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o informacje dotyczące kierunku planowanych zmian.

Jednocześnie bardzo proszę o szczegółowe odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy i kiedy przewidziane są konsultacje z grupą zawodowych kuratorów sądowych w sprawie projektowanej nowelizacji ww. ustawy?
 2. Czy planowane są zmiany art. 19 i 20 obowiązującej ustawy dotyczące gratyfikacji jubileuszowych oraz odpraw rentowych i emerytalnych? W jakim kierunku zmiany są planowane?
 3. Czy Pan Minister przewiduje zmiany ustrojowe dotyczące grupy zawodowych kuratorów sądowych polegające na zmianie ich statusu na „organ wykonawczy sądu”?
 4. Czy planowane są zmiany przepisów dotyczących samorządu kuratorskiego i w jakim kierunku zmiany te miałyby iść?

W odpowiedzi, która dostępna jest w całości tutaj, możemy przeczytać m.in., że projekt ustawy nie został jeszcze wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów a konsultacje publiczne ustawy ruszą po tym etapie. Ponadto ministerstwo nie pracowało dotąd nad modyfikacją zasad przyznawania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Z odpowiedzi ministerstwa dowiadujemy się także, że dostrzega się potrzebę rozważenia możliwości zmiany uprawnień kuratorów zawodowych dla dorosłych w obszarze wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych. Pomimo dostrzegania potrzeby rozważenia możliwości wprowadzenia na gruncie kodeksu postępowania cywilnego przepisów wykonawczych dla wykonalnych orzeczeń o ograniczeniu wykonywania, zawieszeniu i pozbawieniu władzy rodzicielskiej, ustaleniu, ograniczeniu albo zakazaniu kontaktów z dzieckiem, o ustanowieniu opieki lub kurateli, nie planuje się nadania zawodowym kuratorom rodzinnym statusu organu postępowania wykonawczego.


Kurator zawodowa Aleksanda Szewera-Nalewajek z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Legionowie była gościem internetowego talk-show Rafał Gebury 7 metrów pod ziemią. Opowiedziała w nim o meandrach swojej profesji zawodowej. Widzowie mogli dowiedzieć się m.in. o tym, kim są jej podopieczni, jakie sytuacje są dla niej najtrudniejsze i czy pracę kuratora da się lubić? 

Program 7 metrów pod ziemią cieszy się sporą popularnością wśród internautów. Liczba jego subskrybentów zbliża się do ośmiuset tysięcy. Program niespełna dwie godziny po emisji miał już 45 tys. wyświetleń. Podobał się zdecydowanej większości odbiorców (4.5 tyś osób przyznało mu tzw. lajka).

Oto niektóre z komentarzy pod programem:

„Jeden z tych wywiadów, który mi się najbardziej podobał. Bardzo pozytywna pani. Widać, że lubi swoją pracę i takich ludzi powinno być jak najwięcej. Mam nadzieję, że będzie więcej takich wywiadów”.

„Bardzo ciekawy wywiad, cieszę się, że rozmawiałeś z kuratorem sądowym 🙂 Widzę, że Pani Aleksandra jest bardzo oddana swojej pracy. Oby było więcej takich kuratorów 🙂 „

„Bardzo ci dziękuję za ten odcinek. Sama pracuje z osobami które doświadczają przemocy i wszystko co powiedziała pani kurator powinni usłyszeć wszyscy którzy na co dzień krytykują naszą pracę”.

„Nie doceniałam wcześniej tego zawodu , wielki ukłon dla ludzi którzy się tego podejmują”

„Super kobieta widac ze ma dar do tej pracy”

„Kapitalny wywiad. Szacunek dla tej Pani i wszystkich kuratorów. PS Widać że Pani wykonuje ta prace z pasją i oddaniem. Pozdrawiam”

„Ola to jedna z najważniejszych osób jakie spotkałam w życiu. Jest świetnym człowiekiem i wskazuje dobra drogę w rodzicielstwie. Dzięki niej moje dzieci maja świadoma mame. Życzę sobie więcej osób, które prowadzą warsztaty dla rodziców i maja takie nastawienie”.

„Niezwykła kobieta! Widać, że naprawdę szczerze interesuje się losem ludzi, których ma „pod opieką” i przede wszystkim bardzo im kibicuje. Pani Aleksandro, dziękujemy! Za serce i trud, które wkłada Pani w tę pracę. Życzę jak najmniej niebezpiecznych sytuacji, agresywnych podopiecznych i milczących sąsiadów. I jak najwięcej satysfakcji z uratowanych ludzkich losów! Robi Pani świetną robotę!!”

Jak widać, wywiad pozwolił przybliżyć zawód kuratora sądowego wielu ludziom, którzy wcześniej nie zdawali sobie sprawy z jego specyfiki. Tych, którzy go jeszcze nie widzieli, zachęcamy do obejrzenia. Naszym zdaniem warto! Pani kurator Aleksandrze Szewerze-Nalewajek gratulujemy, dziękujemy za poświęcony czas i życzymy wielu sukcesów w pracy!

Aktualizacja: Po tygodniu program miał już 391 636 wyświetleń i 17 tys. pozytywnych ocen! I to jest siła nowoczesnych środków przekazu.