sobota, 22 czerwca, 2024
Autorzy Posts by M

M

136 POSTS 0 KOMENTARZE

1236

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 14 sierpnia 2023 r.) wprowadziła istotne zmiany mające na celu poprawę standardów ochrony małoletnich i reagowania na przestępstwa na ich szkodę. Jedną z nich jest nowelizacja Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304), w której dodano rozdział poświęcony analizie zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ustawodawca dedykuje temu zadaniu specjalny zespół ekspercki działający przy Ministrze Sprawiedliwości.

W skład Zespołu wchodzi siedmiu stałych ekspertów – po jednym z dziedziny prawa, pediatrii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki, socjologii oraz pracy socjalnej albo resocjalizacji. Członkowie powoływani są na czteroletnią kadencję i zachowują niezależność od Ministra Sprawiedliwości oraz innych organów lub instytucji. 25 kwietnia 2024 r. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wręczył powołania sześciu członkom Zespołu rekomendowanym przez komisję konkursową pracującą pod przewodnictwem wiceministry sprawiedliwości Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

Kurator sądowa w składzie Zespołu.

Jedną z ekspertek Zespołu, wyłonioną w trzyetapowym konkursie, została kurator sądowa – dr Honorata Czajkowska pracująca obecnie jako Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Honorata Czajkowska jest zawodowym kuratorem rodzinnym i adiunktem w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oprócz pani kurator w skład Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu powołani zostali: Anna Chobel, prof. dr hab. Ewa Jarosz, lek. Beata Kozielec-Oracka, dr Tomasz Rowiński i dr Grzegorz Wrona. Sylwetki członków Zespołu oraz fotorelacja z ich powołania dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pierwsze zadanie Zespołu.

Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-CIeślak zaapelowała do Zespołu, by pierwszą sprawą poddaną jego analizie była sprawa Kamilka z Częstochowy. Jak podkreśliła, podjęcie jej przez Zespół byłoby nie tylko hołdem dla jego pamięci w zbliżającą się rocznicę śmierci chłopca, ale też wyraźnym sygnałem, że Polska stanowczo dąży do poprawy systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Zespół ma dokonywać oceny zdarzenia pod kątem funkcjonowania systemu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz określać działania usprawniające to funkcjonowanie, umożliwiające zapobieganie takim sytuacjom w przyszłości. Wynikiem analizy ma być każdorazowo raport, zawierający opis okoliczności zdarzenia, informacje o tym, jak instytucje i organy państwa realizowały swoje uprawnienia i obowiązki, a także jak reagowały na zagrożenie życia i zdrowia małoletniego.

Eksperci mają też udzielać zaleceń właściwym organom oraz instytucjom, a także zgłaszać uwagi o stanie funkcjonowania systemu i procedur ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.

Środowisko kuratorów sądowych wspierało starania o powołanie do życia rozwiązań określanych procedurą Serious Case Review i z satysfakcją przyjmuje powołanie do życia Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kraków, 13-15.09.2024 r.

Aż trudno uwierzyć, że to już po raz dwudziesty kuratorzy sądowi z całej Polski zgromadzą się, by w radosnej i przyjaznej atmosferze spędzić razem czas odreagowując trudy codziennej pracy zawodowej. Taki piękny jubileusz z pewnością zasługuje na iście królewską oprawę. Nic więc dziwnego, że organizacji imprezy podjęło się tym razem prężne środowisko krakowskich kuratorów sądowych z królewskiego miasta Kraków! Co proponują? Zabawę w stylu lat 20-tych XX wieku. Tańce będą zapewne konkretne, gdyż gospodarze zamierzają uczestników tanecznym krokiem wprowadzić w trzecią dekadę biesiadnej tradycji, na co wskazuje wprost hasło zabawy: „Nogi, nogi roztańczone – lata 20-te, lata 30-te”.

Kiedy, gdzie i za ile?

XX Biesiada Kuratorska odbędzie się w dniach 13-15 września 2024 r. Bazą wydarzenia będzie Hotel Junior w Krakowie (ul. Skotnicka 272). Koszt uczestnictwa w tegorocznej biesiadzie to 950 PLN, płatny w 3 ratach (I rata – 350 PLN płatna do 28 lutego 2024 r., II rata – 300 PLN płatna do 12 kwietnia 2024 r., III rata – 300 zPLN płatna do 21 czerwca 2024 r.). Limit uczestników został określony na 80 osób.

Organizatorzy stwarzają również możliwość uczestnictwa jedynie w wieczornym sobotnim bankiecie (tj. 14.09.2024 r. godz. 20:00). Koszt udziału w zabawie to 180 PLN od osoby.

PROGRAM BIESIADY:

DZIEŃ I – PIĄTEK 13.09.2024
Będziemy na Was czekać już od godz. 10:00. 
13:00 Obiad w hotelu. 
15:00-18:00: Zwiedzanie ruin Zamku Tenczyn w Rudnie. 
20:00 Bawimy się na kolacji w strojach z „epoki lata-20-te lata 30-te”.- dyskoteka z DJ-em. 

DZIEŃ II – SOBOTA 14.09.2024 
08:00 – 10:30 Śniadanie. 
10:40 Wyjazd w kierunku Nowej Huty; będziemy podzieleni na dwie grupy:
I grupa będzie zwiedzać budynki administracyjne Huty im. Sendzimira (dawna huta im. Lenina) oraz schron pod dzielnicą Nowa Huta; 
II grupa w tym czasie odwiedzi Dworek Jana Matejki w Krzesławicach.
13:30 – 14:30 Obiad w restauracji. 
14:30 – 17:00 I grupa zwiedza Dworek, II grupa budynki administracyjne i schron.
Powrót do hotelu ok. godz. 18:00 
20:00 Uroczysty Bankiet, oprawa muzyczna DJ.

DZIEŃ III- NIEDZIELA 15.09.2024 
08:00 – 10:30 Śniadanie. 
10:30 Wyjazd w kierunku Starego Miasta. 
Dla chętnych zwiedzanie z Przewodnikami: Wawel- Droga Królewska – Rynek
Dla osób chcących spędzić czas wolny, możliwość pobytu na Starym Mieście do godz. 13:00
14:00 Obiad w hotelu. 
15:00 Zakończenie Biesiady.

Dla chętnych do wzięcia udziału w całej Biesiadzie Kuratorskiej dedykowany jest formularz rejestracyjny.

Na pytania i sugestie związane z wydarzeniem organizatorzy oczekują pod adresem mailowym: xxbiesiada@gmail.com. Szczegółowe informacje o Biesiadzie, w tym dane do przelewu dostępne są pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/13ajH7ztWgJ6toK9ei8yceZ-7SsFNQyTw/view?usp=sharing

Do zobaczenia w Krakowie!

Z przykrością przekazujemy informację nadesłaną przez środowisko kuratorów sądowych okręgu krakowskiego o nagłej śmierci pana kuratora zawodowego Wojciecha Maciejewskiego, kierownika II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Myślenicach.

Rodzinie zmarłego oraz jego koleżankom i kolegom z pracy przekazujemy wyrazy naszego głębokiego współczucia.

4854

Z dniem 5 kwietnia 2023r., po trzymiesięcznym okresie vacatio legis, weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. Jest to najobszerniejsza zmiana przepisów w blisko 22-letniej historii obowiązywania aktu regulującego kompleksowo ustrój kuratorskiej służby sądowej. Ustawodawca dokonał istotnych modyfikacji, które wpłyną na funkcjonowanie tej grupy zawodowej. Czy pod rządami znowelizowanej ustawy kuratorzy sądowi będą w stanie skuteczniej realizować stawiane przed nimi zadania? Czas pokaże.

W procesie legislacyjnym środowisko kuratorskie wskazywało na potrzebę zmian prawnych, jednak starało się przekonywać projektodawcę do uwzględnienia własnej diagnozy problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem tej służby publicznej. Osią autodiagnozy było twierdzenie, że liczba zadań powierzanych kuratorom sądowym przerasta istniejące zasoby. Zadaniowy czas pracy nie może być tu swoistym alibi. Zwracano uwagę na fakt, że wśród zawodowych kuratorów sądowych nasila się zjawisko wypalenia zawodowego i frustracji, co potwierdzają liczne badania prowadzone przez badaczy uniwersyteckich. Dużo cennych danych w tym zakresie dostarczył także obszerny raport z badania zamówionego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Część uwag środowiska znalazła zrozumienie ustawodawcy. Większość jednak odrzucono.

Pozytywnym efektem towarzyszącym nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych była mobilizacja środowiska zawodowego, które mocno zaangażowało się w prace legislacyjne. Reprezentujące kuratorów sądowych organizacje – Krajowa Rada Kuratorów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, kuratorzy sądowi zrzeszeni w innych związkach zawodowych i stowarzyszeniach kuratorskich w kluczowych kwestiach mówili jednym głosem, co miało duże znaczenie i przyniosło w ostateczności kilka dających nadzieję na przyszłość rozwiązań. Za bezinteresownie poświęcony czas liderom tych podmiotów należy się szacunek i uznanie.

Co zmienia się w ustawie? Przede wszystkim ustawodawca ograniczył samorządność zawodową kuratorów sądowych, będącą kluczowym atrybutem zawodów zaufania publicznego. Zmniejsza się rola okręgowych zgromadzeń kuratorów. Kuratorzy okręgowi będą odtąd powoływani przez Ministra Sprawiedliwości. Wszystkie stanowiska funkcyjne zostaną obsadzone na nowo wg zasad określonych w znowelizowanych przepisach. Zmieniają się przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego, które w całości przeniesione zostało na poziom sądu okręgowego. Prezes sądu okręgowego zyskuje więcej uprawnień. M.in. w wielu sytuacjach będzie mógł działać z urzędu, nie czekając na wniosek kuratora okręgowego. Będzie też powoływał rzecznika dyscyplinarnego. Kurator okręgowy nadal będzie ponosił odpowiedzialność za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu, jednak jego wpływ zostaje ograniczony. Kadencja kuratora okręgowego jest skrócona do 4 lat. Tyle samo trwać będą kadencje kierowników zespołów. Ustawa wprowadza obligatoryjność powołania sekretariatów zespołów kuratorskiej służby sądowej oraz sekretariatu kuratora okręgowego. Nie zmienia się liczba stopni awansu zawodowego, wbrew postulatom środowiska, które widziało w tym szansę na rozbudowę motywatorów rozwoju zawodowego lub choćby pozostania w służbie doświadczonych pracowników. W ostatniej chwili do ustawy wprowadzono zapisy o ryczałcie za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Problem kosztów dojazdów do miejsca wykonywania czynności służbowych od wielu lat podnoszony jest jako jeden z najpilniejszych do rozwiązania. Zmieniono na wyższe kwoty ryczałtów przyznawanych kuratorom społecznym i zawodowym za niektóre zadania. To ważne. Szkolenie teoretyczne aplikantów kuratorskich powierzono Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, tym samym delegując tam część odpowiedzialności za budowanie etosu zawodowego kuratorów sądowych. Pozostaje mieć nadzieję, że zapewniony będzie w ten sposób wysoki standard szkolenia, które nie ograniczy się do e-learningu, lecz uwzględni np. kwestie treningu umiejętności metodycznych. Nowelizacja ustawy wprowadza też przepisy związane z nadzorem administracyjnym, wypełniając lukę powstałą w 2012 roku. Kuratorzy doczekali się również umocowania ustawowego dla postulowanej od dawna superwizji. W niektórych okręgach sądowych dostęp do superwizji był już zapewniony pod rządami dotychczasowej ustawy, jednak nowelizacja powinna stworzyć warunki do upowszechnienia tej praktyki.

Zmiany w ustawie o kuratorach sądowych były w czasie vacatio legis dość obszernie omawiane i komentowane – zarówno w kanałach informacyjnych Krajowej Rady Kuratorów i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, jak i w innych źródłach. Nowelizacji ustawy kuratorskiej towarzyszy szereg zmian na poziomie rozporządzeń. Nie wszystkie prace legislacyjne się zakończyły. Ostateczny kształt tych przepisów zdeterminuje warunki pracy kuratorów sądowych. W środowisku kuratorskim dominuje przekonanie, że kuratela sądowa wymaga wzmocnienia, jeżeli ma odpowiadać na współczesne potrzeby społeczne. Jeśli kuratorzy sądowi mają być skuteczni w swoich oddziaływaniach, muszą mieć zapewnione warunki do stosowania zweryfikowanych naukowo metod pracy. Tymczasem wydaje się, że nowelizowana ustawa utrwala trend kontrolno-egzekucyjny w kurateli sądowej. Trzymajmy kciuki za polskich kuratorów sądowych, żeby w każdych warunkach potrafili utrzymać etos służby profesjonalnej i kierującej się humanitaryzmem.

Trudno wykonywać przez lata tak trudny zawód, jakim jest profesja kuratora sądowego, bez zasobów, które pozwalają przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Jednym z nich jest z pewnością sport. A wśród pasji sportowych jedną z najpopularniejszych jest bieganie. W gronie kuratorów nie brakuje osób, które mają na swoim rozkładzie maratony, a nawet ultramaratony, w tym te rozgrywane w górach. Ale każdy bieg, nawet ten krótszy, to szansa na utrzymanie równowagi psychofizycznej, odreagowanie stresów, inwestycja w zdrowie, a także szansa poznania wartościowych ludzi.

12 grudnia o godz. 12:13 wystartował po raz ósmy Białołęcki Bieg Wolności, jedna z ulubionych imprez biegowych kuratorów sądowych. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka.

Po pierwsze – idea. Impreza odbywa się w okolicach daty ogłoszenia stanu wojennego i upamiętnia jego ofiary. Odbywa się przy Areszcie Śledczym na Białołęce, gdzie internowanych było wielu polskich patriotów, którym zawdzięczamy odzyskanie suwerenności naszej ojczyzny. Kuratorzy sądowi, którzy są służbą państwową, w sposób naturalny czują się odpowiedzialni za podtrzymanie pamięci o tym, co stanowi spoiwo naszej narodowej tożsamości.

Po drugie – afirmacja wolności. Kuratorzy sądowi w swoich zadaniach służbowych na horyzoncie zawsze widzą wolność. Nawet jedna z wykonywanych przez nas procedur nazywana jest „przygotowaniem do wolności”. Wykonujemy środki wolnościowe, pracujemy w środowisku otwartym, będąc promotorami nieraz ostatniej szansy, by nie trafić do więzienia.

Po trzecie – klimat. Ten na grudniowym biegu bywa surowy, ale trudne warunki to dla nas codzienność. Jednak nie pogodowy klimat jest najważniejszy, lecz ten związany z atmosferą międzyludzką. A ta jest ciepła, życzliwa, przyjazna – jak ogrzewanie zmarzniętych stóp i dłoni przy oryginalnych koksownikach dostarczonych przez Służbę Więzienną – jednego ze współorganizatorów biegu.

Po czwarte – integracja. Ten bieg łączy ludzi. Na tej imprezie wielu kuratorów sądowych nawiązało relacje, które pielęgnuje, przed kolejnymi edycjami motywując się do przyjazdu, kibicując sobie wzajemnie i śledząc swoje postępy na dedykowanych biegaczom aplikacjach.

Po piąte – ten bieg jest kuratorski, bo został wymyślony przez kuratorkę sądową – Annę Myślińską. Wprawiła w ruch machinę organizacyjną, która z roku na rok gwarantuje perfekcyjną organizację. Dba o to, by każdy kurator czuł się na biegu jak u siebie. Białołęcki Bieg Wolności stał się swoistymi nieoficjalnymi mistrzostwami Polski kuratorów sądowych. Kto wie, może kiedyś to się zmieni w stan oficjalny?

W tym roku kuratorzy sądowi rozbili bank! Padło wiele wartościowych wyników, a na podiach poszczególnych klasyfikacji nie pozostawiliśmy wiele miejsca innym. Zacznijmy od największego Jokera w talii kuratorskiej służby sądowej. Artur Rydz – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach zajął drugie (!) miejsce w klasyfikacji open z rewelacyjnym czasem. Dystans 13 kilometrów przebiegł w nieco ponad 48 minut, co oznacza, że każdy kilometr – w niełatwych warunkach (śnieg, wiatr), pokonywał w tempie średnio 3:43. Taki wynik pozwolił mu zdecydowanie wygrać w kategorii „Pracownicy Służby Więziennej i Kuratorzy sądowi”. Drugiego na mecie reprezentanta Służby Więziennej wyprzedził aż o 11 minut. To był knockout! Brawo! Z dumy pękali nie tylko licznie przybyli do Białołęki świętokrzyscy kuratorzy, ale cała reprezentacja kurateli sądowej. Na czwartym miejscu w tej kategorii dobiegł Robert Biedka z Sądu Rejonowego w Ostrołęce, któremu do podium zabrakło jedynie 22 sekund.

Wiadomo powszechnie, że polska kuratela jest kobietą. A polskie kuratorki są bardzo szybkie na trasach biegowych. Każdego roku na BBW odnoszą sukcesy i w tym roku nie mogło być inaczej, czego dowodem są dwa pierwsze miejsca w kategorii „Pracownicy Służby Więziennej i Kuratorzy sądowi”. Zwyciężyła Paulina Serafin-Gorszkowska z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu (9 miejsce open!), a na drugim miejscu podium stanęła niezawodna Wioletta Kaliczyńska z Sądu Rejonowego w Gdyni. Tuż za podium znalazła się natomiast Anna Myślińska z Sądu Rejonowego dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie.

Pełne wyniki rywalizacji biegowej dostępne są tutaj.

Po raz kolejny w Białołęckim Biegu Wolności wystartował wyjątkowy biegacz – Pan Zdzisław Niewczas. Stanowi on inspirację dla każdego, kto biega, a zwłaszcza dla tych, którzy zastanawiają się, czy nie jest za późno, by zacząć biegać. Pan Zdzisław urodził się w 1932 roku. Mimo swoich 90 lat biega codziennie 8 km. Szacunek Panie Zdzisławie!

Białołęcki Bieg Wolności to doskonale zorganizowane wydarzenie, które integruje kuratorów sądowych i promuje nasz zawód przed szerszą publicznością. Jako portal kuratorskiej służby sądowej Kurator.info z wielką przyjemnością obserwujemy rozwój tej imprezy i z dumą pełnimy rolę patrona medialnego.

W relacji wykorzystano m.in. zdjęcia Jacka Deneki. Więcej zdjęć na facebookowym profilu biegu.

2180

21 listopada 2022r., a zatem w Dniu Życzliwości, odbyła się we Wrocławiu Gala Sprawiedliwości Naprawczej, w trakcie której po raz pierwszy przyznano nagrody za promowanie wartości sprawiedliwości naprawczej. Nagradzano w trzech kategoriach: osoba, podmiot i działanie. I właśnie w kategorii „podmiot” wyróżnienie przyznano wrocławskim zespołom kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych. Doceniono w ten sposób zaangażowanie kuratorów sądowych w budowanie sprawnego modelu wykonywania prac na cele społeczne przez osoby skazane, nasycanego stopniowo narracją naprawczą. Nagrodę w imieniu środowiska kuratorskiego odebrali kuratorzy okręgowi – Mirosław Nawrocki i Monika Kłonica.

Organizatorzy gali postanowili przyznać również wyróżnienie specjalne – dla dr Honoraty Czajkowskiej, kurator zawodowej z I ZKSS w SR dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, autorki raportu dotyczącego Sprawiedliwości Naprawczej we Wrocławiu, za prezentowanie wrocławskich praktyk na arenie międzynarodowej. Pani kurator w minionym roku miała wystąpienie na 11. Międzynarodowej Konferencji European Forum for Restorative Justice (EFRJ) zatytułowanej „Justice beyond borders: Restorative connections through space and language”, która odbyła się w Sassari na Sardynii. Honorata Czajkowska jest stałą członkinią grupy roboczej EFRJ ds. szkół naprawczych (Restorative Schools), wspiera działania grupy roboczej EFRJ ds. miast sprawiedliwości naprawczej (Restorative Cities) i jest współautorką Międzynarodowego przewodnika po miastach sprawiedliwości naprawczej, który lada dzień zostanie wydany przez EFRJ.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Podkreślić należy, że sama kara ograniczenia wolności nie jest praktyką naprawczą, ani tym bardziej narzędziem sprawiedliwości naprawczej. Jednak zorganizowana w sposób naprawczy, nasycona komunikacją i wartościami charakterystycznymi dla sprawiedliwości naprawczej, może się sta(wa)ć praktyką naprawczą. By tak się stało powinno nastąpić swoiste sprzężenie pomiędzy sprawcą przestępstwa a społeczeństwem, które jest również dotknięte tym przestępstwem. Im więcej otwartości, dialogu, wzajemnego zrozumienia i świadomości, że praca na cele społeczne jest nie tyle karą, która ma stygmatyzować i traumatyzować, ale przede wszystkim szansą na naprawienie wyrządzonej szkody, tym bliżej do realizacji celów sprawiedliwości naprawczej. To zatem proces, wymagający edukacji wszystkich uczestników systemu realizacji kary, właściwej komunikacji. W trakcie wykonywania kary w nurcie sprawiedliwości naprawczej jest przestrzeń na dialog, który może wzbudzić w sprawcy chęć zrozumienia skutków popełnionego czynu i w efekcie zadośćuczynienia. Czasem dzieje się to bezpośrednio, częściej pośrednio. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu poświęconego pracom skazanych kierowanych przez wrocławskich kuratorów sądowych do realizacji prac na cele społeczne. By uruchomić film należy kliknąć w poniższy link.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwroclawskie.centrum.integracji%2Fvideos%2F674095840777161%2F&show_text=false&width=560&t=0

894

W dniach 20-26 listopada br. obchodzimy po raz kolejny Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej. Redakcja naszego portalu od kilku lat promuje kulturę i mechanizmy sprawiedliwości naprawczej jako wzmacniające podmiotowość wszystkich uczestników procesów towarzyszących przestępczości. Wciąż setki tysięcy ludzi dotkniętych przestępczością, konfliktami i krzywdami nie ma dostępu do sprawiedliwości naprawczej i powinno się to zmienić. We wszystkich krajach na całym świecie sprawiedliwość naprawcza nie stanowi ani wyraźnej alternatywy ani choćby znaczącego uzupełnienia sposobów reakcji na przekroczenie norm prawa. Nie dzieje się tak przypadkowo.

To władze państwowe przyjęły na siebie odpowiedzialność za ściganie przestępców i tym samym rozciągnęły ochronę nad pokrzywdzonym, który mógłby inaczej mieć trudności z dochodzeniem sprawiedliwości. Jednocześnie władze zapewniają ochronę porządku prawnego w ogólności, uniemożliwiając krwawe samosądy, które zdarzały się w przeszłości (wcale nie tak odległej – vide Albania). Zdaniem m.in. wybitnego norweskiego kryminologa Nielsa Christiego procesy te jednak zaszły za daleko i we współczesnych wysoko rozwiniętych społeczeństwach nie powinny mieć racji bytu. Tak opisuje to Małgorzata Maciejewska w swoim artykule Nils Christie – ojciec norweskiej kryminologii. Koncepcje sprawiedliwości naprawczej i społecznego rozwiązywania konfliktów (Political Dialogues, 25/2018): Odebranie jednostkom tak elementarnego uprawnienia do udziału w życiu społeczności rozbija i tak już rozbite wspólnoty i nie przyczynia się do poprawy zaistniałej sytuacji, ani tej jednostkowej, ani ogólnej. Jedno z większych zagrożeń dla przyjaznego człowiekowi procesu upatruje Christie w profesjonalizacji. Prawnicy jako profesjonaliści mają umiejętność interpretowania norm w sposób nieprzystępny dla osoby bez wykształcenia prawniczego. Ich rozumienie sytuacji faktycznych przez pryzmat wykładni norm prawnych jest często zupełnie oderwane od rzeczywistości w perspektywie zwykłego człowieka i jest dla niego niezrozumiałe. Strony stają się więc bierne, oddając spór w ręce profesjonalistów. Christie nie waha się napisać, że prawnicy kradną konflikty innych ludzi. Działanie reprezentujących stronę profesjonalistów w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści z procesu nie zawsze uwzględnia rzeczywistą wolę i interesy. Zachęcamy do przeczytania całego tekstu, który jest dostępny tutaj. Warto poznać spojrzenie jednego z ojców współczesnej sprawiedliwości naprawczej.

Sprawiedliwość naprawcza jest podejściem polegającym na zajęciu się krzywdą lub ryzykiem szkody poprzez zaangażowanie wszystkich osób nimi dotkniętych i ma na celu dojście do wspólnego zrozumienia i w miarę możliwości porozumienia co do tego, w jaki sposób szkoda lub wykroczenie mogą zostać naprawione, a sprawiedliwość osiągnięta.

Nie ulega wątpliwości, że kuratorzy sądowi mogą odegrać znaczącą rolę w ułatwieniu zarówno sprawcom, jak i ofiarom przestępstw dostępu do narzędzi, jakimi dysponuje sprawiedliwość naprawcza. Nie bez powodu na rolę kuratorów sądowych zwracają uwagę rekomendacje Rady Europy. Trudno znaleźć drugą służbę publiczną, która miałaby taki dostęp do sprawców i osób pokrzywdzonych, determinowany przepisami prawa i treścią postępowań diagnostycznych i wykonawczych. Dlatego zachęcamy w tym trwającym Tygodniu Sprawiedliwości Naprawczej właśnie kuratorów sądowych do refleksji, skorzystania z dostępnych źródeł wiedzy, analizy prowadzonych spraw pod kątem włączenia procesu sprawiedliwości naprawczej. Może ktoś pokrzywdzony czeka na realne przeproszenie, zadośćuczynienie za wyrządzoną mu szkodę? Może ktoś chce mieć szansę, by w końcu wyrazić swój ból? A może ktoś potrzebuje przebaczyć sprawcy, bo w ten sposób widzi dopiero możliwość uwolnienia się od piętna doznanej krzywdy? Może to jest dobry czas do zastanowienia się, jak wygląda realizacja np. obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego? A jeśli w orzeczeniu sądowym takiego obowiązku nie ma, to czy to zamyka temat?

Polecamy szkolenia i webinaria organizowane przez European Forum for Restorative Justice. Rejestracja jest bezpłatna, jednak wymagana. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.euforumrj.org/en/events

Coraz bliżej do imprezy sportowej, która systematycznie poszerza grono sympatyków, także wśród kuratorów sądowych. Białołęcki Bieg Wolności to coroczna impreza upamiętniająca wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, 13 grudnia 1981 roku. Władze Stanu Wojennego internowały wówczas w Białołęce ponad 600 opozycjonistów, m.in. Bronisława Komorowskiego, Jacka Kuronia, Adama Michnika, Henryka Wujca, Karola Modzelewskiego, Janusza Onyszkiewicza, Jana Rulewskiego, Tomasza Jastruna i wielu innych. Impreza ma na celu upamiętnienie tamtych wydarzeń. Trasa przebiega wokół Aresztu Śledczego w Białołęce i wynosi 13 km (trzy okrążenia po 4,3 km). W tym roku odbędzie się już ósma edycja biegu, którego pomysłodawczynią jest kurator zawodowa – Anna Myślińska.

Po dwuletniej przerwie uczestnicy wracają na oryginalną trasę. Organizatorzy zapewniają, że również w tym roku na mecie nie zabraknie wojskowej grochówki i koksowników, przy których będzie można się ogrzać. Wyjątkowe w tym biegu jest to, że wystarczy ukończyć choćby jedno okrążenie, by zasłużyć na piękny okolicznościowy medal. Zatem jest on w zasięgu nawet początkujących amatorów biegania (lub slow joggingu). Kto wie, może to nawet dobry pomysł na debiut i przyspieszenie realizacji postanowienia noworocznego?

Jak co roku, zawodnicy zostaną sklasyfikowani również w kategorii „Pracownicy służby więziennej i kuratorzy sądowi”. Biegowi patronuje Krajowa Rada Kuratorów, wspiera Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, a jednym z patronów medialnych jest portal Kurator.info. Na liście startowej jest już spora grupka kuratorów sądowych, którzy szlifują formę biegową i umawiają się na spotkania przed i po biegu. Jednym z celów tej imprezy sportowej jest bowiem integracja środowiska i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. I to działa!

Limit uczestników organizatorzy określili na 500 osób. Zapisy są w toku. Pozostało już tylko nieco powyżej 150 miejsc, zatem warto się pospieszyć z decyzją.

VIII Białołęcki Bieg Wolności odbędzie się w niedzielę 11.12.2022r. Honorowy start biegu nastąpi ok. godziny 12:00, a start ostry o godzinie 12:13.
Regulamin i zapisy: https://b4sportonline.pl/bialolecki_bieg_wolnosci/
Organizator: Dzielnica Białołęka
Realizacja wydarzenia: Fundacja Run Vegan

Z przyjemnością informujemy o kolejnych sukcesach naukowych dra Bartłomieja Skowrońskiego, kuratora zawodowego IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i jednocześnie pracownika naukowego Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego. Właśnie ukazały się w zagranicznych czasopismach jego dwie kolejne publikacje.

W prestiżowym czasopiśmie Frontiers in Psychology (Impact Factor 4.232), został opublikowany artykuł zatytułowany Introduction and validation of the Antisocial Beliefs Scale in a sample of Polish prisoners, który prezentuje właściwości psychometryczne (trafność, rzetelność) pierwszego polskiego narzędzia do diagnozy postaw antyspołecznych, którego autorem jest dr Bartłomiej Skowroński. Jest to rodzime narzędzie oparte o teorię wadliwej integracji postaw autorstwa Czesława Czapówa. Artykuł został opublikowany dzięki wsparciu Prorektora ds. badań, Pana prof. Zygmunta Lalaka.

Skowroński, B. (2022). Introduction and validation of the Antisocial Beliefs Scale in a sample of Polish prisoners. Frontiers in Psychology, 13:991687, doi: 10.3389/fpsyg.2022.991687


Z kolei w czasopiśmie International Journal of Prisoner Health ukazał się artykuł zatytułowany Psychophysical quality of life and its determinants in prisoners: the role of selected psychosocial factors autorstwa dra Bartłomieja Skowrońskiego oraz dr Elżbiety Talik z KUL. Jest to kontynuacja serii artykułów już opublikowanych, prezentujących wyniki badań na temat jakości życia osób przebywających w placówkach penitencjarnych.

Skowroński, B., Talik, E. (2022). Psychophysical quality of life and its determinants in prisoners: the role of selected psychosocial factors. International Journal of Prisoner Health, ahead-of-print doi.org/10.1108/IJPH-10-2021-0102

Panu kuratorowi serdecznie gratulujemy sposobu, w jaki łączy perspektywy praktyki kuratorskiej oraz badacza i życzymy kolejnych sukcesów na obydwóch drogach zawodowych.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji „Blisko praktyki”, która odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. (wtorek) w godz. 9.30-15.30 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 Warszawa (sala nr 316).

Na konferencji podjęta zostanie refleksja nad współczesnym formatem zaangażowania eksperckiego w sprawy publiczne. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania: Czy będąc czynnymi ludźmi nauki, badaczami zjawisk, procesów i problemów społecznych, takich jak ubóstwo i nierówności społeczne, niepełnosprawność czy starzenie się społeczeństw dobrobytu, możemy być zarazem blisko praktyki i współdziałać z decydentami przy programowaniu polityk publicznych? Jak godzić role badacza i eksperta? Jakie wartości powinny przyświecać ingerencji państwa w życie społeczne, aby można było w programowaniu takich interwencji aktywnie uczestniczyć? Czy podejmując współpracę ekspert powinien wskazywać rozwiązania wzorcowe, czy takie, które – choć ułomne – można realnie wdrożyć? Jak akumulować wiedzę naukową, aby była użyteczna dla praktyki społecznej?

Przykładem praktycznego wykorzystywania wiedzy i aparatury naukowej w polityce społecznej jest minimum socjalne pozwalające określać koszty utrzymania na skromnym, ale godnym poziomie, a zarazem będące narzędziem kształtowania płacy minimalnej czy szacowania dochodu gwarantowanego. Rola zobiektywizowanych kategorii normatywnoanalitycznych rośnie w czasach niestabilnych, w warunkach postępującej inflacji i rosnących cen związanych z kryzysem energetycznym.

Konferencję organizuje Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW we współpracy z IGS-SGH oraz IPiSS w 100-lecie urodzin i 20-lecie śmierci Profesora Andrzeja Tymowskiego, cenionego naukowca, eksperta i praktyka specjalizującego się w kluczowych zagadnieniach polityki społecznej, inicjatora badań nad minimum socjalnym w naszym kraju.

Program konferencji dostępny na poniższym plakacie.

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji proszone są o potwierdzenie uczestnictwa poprzez rejestrację na stronie www.tymowski.pl.

[Materiał zredagowany przez organizatora]