niedziela, 17 października, 2021
Autorzy Posts by AS

AS

252 POSTS 0 KOMENTARZE

4480

W dniu 20 lipca 2020r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Jak możemy przeczytać na w przygotowanej przez resort Ocenie skutków regulacji: Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145), które wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167). Zgodnie z tym upoważnieniem Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich oraz mnożniki ich wynagrodzenia zasadniczego.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich poprzez podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich o wskazane niżej wartości, co oznacza wzrost wynagrodzeń, łącznie z podniesioną kwotą bazową.Wysokość mnożników kwoty bazowej (aktualna oraz projektowana) została podana poniżej według stopni służbowych:

Przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada zatem podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich o wartości od 0,28 do 0,30.

W dniu 25 maja 2020r. odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z panią dr Anną Dalkowską Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tematem spotkania było przywracanie funkcjonowania zespołów kuratorskich w kontekście wznowienia działalności sądów. Podczas spotkania została również poruszona kwestia wpisania rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w 2020r.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się TUTAJ.

Na prośbę prezydium Krajowej Rady Kuratorów publikujemy  opracowanie na temat przywracania funkcjonalności zespołów kuratorskich, a także standardów bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych w czasie ograniczonego funkcjonowania sądów.
W dniu 12 maja 2020r. rekomendacje Krajowej Rady Kuratorów zostały przesłane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anny Dalkowskiej i do wiadomości Dyrektora DNA.
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów poinformował również, że przygotowane przez Radę opracowanie zostanie przekazane do wiadomości prezesów sądów okręgowych.  
Jak wynika z informacji przekazanych przez prezydium Rady, w pracach nad rekomendacjami aktywnie uczestniczyły trzy organizacje związkowe zrzeszające kuratorów sądowych.

Załącznik 1 – ETAPY
Załącznik 2 – STANDARDY

3329


Z żalem zawiadamiamy, że 14 kwietnia 2020 roku odeszła nasza Koleżanka Bożenka Borkowska. Bożenka, jako kurator zawodowy dla dorosłych przepracowała w Sądzie Rejonowym w Białymstoku 30 lat. Była osobą życzliwą i wyrozumiałą zarówno dla podopiecznych jak i dla współpracowników. Zawsze na „pierwszej linii frontu”.

Absolwentka Szkoły Praw Człowieka (VI kurs) prowadzonej przez Fundację Helsińską, członkini Stowarzyszenia Kuratorów. Niezłomna propagatorka idei ustawy o kuratorach, aktywny kurator w „akcji poseł”. Kurator penitencjarny, delegat naszego Okręgu do Krajowej Rady Kuratorów, wiceprezes Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci – kuratorzy Okręgu Białostockiego.

W dniu 4 kwietnia 2020r. Przewodniczący KRK opublikował komunikat informujący o podjętych przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów działaniach związanych z uzyskaniem przez kuratorów sądowych podwyżek wynagrodzenia.
Przewodniczący KRK napisał:
Krajowa Rada Kuratorów, w okresie pomiędzy posiedzeniami reprezentowana przez Prezydium, mając na względzie dbałość o warunki płacy kuratorów sądowych, podjęła działania związane z kwestiami budżetowymi dotyczącymi planowanego, w roku bieżącym, wzrostu wynagrodzeń kuratorów sądowych. Uchwalenie ustawy z dnia 14 lutego 2020 roku- ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020, poz. 571), która weszła w życie 4 kwietnia 2020 roku (ze skutkami od 1 stycznia 2020), niesie za sobą wzrost wynagrodzenia zasadniczego za sprawą wzrostu kwoty bazowej dla kuratorów sądowych o:
aplikant kuratorski- 143,78 PLN,
kurator zawodowy- 226,59 PLN,
starszy kurator zawodowy- 259,94 PLN,
kurator specjalista- 294,45 PLN.

Wzrost kwoty bazowej oraz wynagrodzenia zasadniczego skutkuje także niewielkim wzrostem takich składników wynagrodzenia jak: dodatek terenowy (o 57,51 PLN), dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny. Wzrosną również stawki ryczałtowe dla kuratorów społecznych. Jednakże wykonanie podwyżki w pozostałej części wymaga zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 145).
Do wiążących ustaleń w tej kwestii doszło pomiędzy Krajową Radą Kuratorów, Departamentem Nadzoru Administracyjnego i Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, jeszcze w grudniu ubiegłego roku, kiedy ustalono wzrost mnożników kwoty bazowej na następującym poziomie: aplikant kuratorski- 1,53 (wzrost o 0,28), kurator zawodowy- 2,26 (wzrost o 0,29), starszy kurator zawodowy- 2,56 (wzrost o 0,3), kurator specjalista- 2,86 (wzrost o 0,3).
Pełny tekst komunikaty jest do poprania TUTAJ.

W tym samym dniu, Przewodniczący KRK Grzegorz Kozera, zwrócił się do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z prośbą o zainicjowanie prac, które pozwolą na wpisanie, w możliwie najkrótszym terminie, do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Pełny tekst pisma jest dostępny TUTAJ.Na prośbę Przewodniczącego KRK, Grzegorza Kozery publikujemy stanowisko Krajowej Rady Kuratorów do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 299), która w dniu 27 marca br. została przesłana do Sejmu RP, klubów poselskich i przedstawicieli MS.

W dniu 28.03. Sejm uchwalił tekst ustawy i zgodnie art. 52 regulaminu przesłał ją do Senatu RP (zobacz tutaj). W ramach uchwalonej na tym etapie procesu legislacyjnego ustawy, Sejm przyjął m.in. szereg nadzwyczajnych przepisów dla wymiaru sprawiedliwości (zobacz tutaj).

Na prośbę Przewodniczącego KRK prezentujemy kompleksowe opracowanie porównawcze na temat obciążenia obowiązkami kuratorów sądowych opracowane przez Komisję Monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami Krajowej Rady Kuratorów.
Prezentowany materiał pokazuje tendencje zmian w zakresie spraw rejestrowanych w formularzach statystycznych MS-40. Jest to analiza porównawcza danych uzyskanych za 31.12.2019r. do danych za roku 2018.