środa, Luty 20, 2019
Autorzy Posts by AS

AS

210 POSTS 0 KOMENTARZE

377

W dniu 26 listopada 2018r. do Sejmu RP wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/697 (RODO).

Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do RODO m in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub które powielają rozwiązania RODO.

Art. 61 procedowanego aktu prawnego wprowadza zmiany w obowiązującej obecnie Ustawie o kuratorach sądowych, poprzez dodanie przepisów umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych osób, których postępowanie dotyczy (art. 9a i art. 9b uoks). Uprawnienia te zostaną nadane zarówno kuratorom zawodowym jaki społecznym (art. 87 ust. 3 uoks)

Zobacz: art. 61 (strony 79-81) projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/697

Uzasadnienie zmian przepisów w zakresie uprawnień kuratorów sądowych znajduje się na stronach 130 – 135 omawianego aktu prawnego.

Z lektury uzasadnienia wynika między innymi, że: zagwarantowanie kuratorom sądowym prawa do pozyskiwania danych osobowych dotyczących także innych osób niż te będące uczestnikami postępowania jest niezbędne dla realizowania podstawowych zadań przewidzianych przepisami prawa. Dotyczy to zwłaszcza kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Diagnozując sytuację opiekuńczo-wychowawczą małoletniego kurator sądowy musi mieć zagwarantowaną możliwość odniesienia się do czynników zagrażających dobru dziecka, których źródłem mogą być nie jego rodzice, ale inne osoby pozostające z tym dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Wykazujący skłonności do częstego spożywania alkoholu w znacznych ilościach czy też prezentujący zachowania nacechowane przemocą domownik pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z małoletnim lub nieletnim, niebędący jednak uczestnikiem postępowania, bez wątpienia będzie miał znaczenie dla oceny całokształtu sytuacji opiekuńczo-wychowawczej tego właśnie małoletniego lub nieletniego. Poza tym, brak zagwarantowania uprawnień kuratorom sądowym do pozyskiwania danych o innych mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której przedstawiciele innych służb odmawialiby udzielenia informacji o istotnych zdarzeniach zarejestrowanych w systemach pod adresem zamieszkania małoletniego lub nieletniego, o ile nie dotyczyłyby one go bezpośrednio. Tym samym mogłoby to prowadzić do znacznego zafałszowania obrazu tego środowiska i utrudnić sądowi wydanie orzeczenia, adekwatnego do stanu faktycznego.

Należy podkreślić, że zaproponowana zmiana przepisów została przygotowana przez kuratorów sądowych delegowanych do Wydziału kurateli w DWOiP Ministerstwa Sprawiedliwości przy współpracy z Krajową Radą Kuratorów.

Pełny tekst projektu ustawy dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

462

W dniu 26.11.2018r. portal PRAWO.PL opublikował artykuł pod tytułem: Kuratorzy obawiają się zmian w swojej ustawie. Autorka tekstu zauważa, że Potrzebę nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych dostrzegali również sami kuratorzy, do tej pory nie zapoznano ich jednak z propozycjami. Opracowywany projekt miał między innymi uregulować długo oczekiwaną kwestię sekretariatów zespołów kuratorskich i kompetencji ich kierowników. Regulacje te zawierała już ustawa przyjęta przez Sejm w 2015 roku, jednak o jej losach zadecydował  błąd popełniony przez Marszałka Sejmu. Prezydent dostał do podpisu niewłaściwą wersję, a Trybunał Konstytucyjny z tego powodu uznał ją za niezgodną z konstytucją.

Kuratorzy chcą jednak zmian opartych na ewolucji, a nie rewolucji.

Z artykułem można zapoznać się na stronie www.prawo 

W dniu 20.11.2018r. przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów skierował do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym Rada ponownie zwraca uwagę na kluczowe dla środowiska zagadnienia, między innymi na:

  • bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych,
  • uregulowanie kwestii awansów zawodowych kuratorów sądowych,
  • kompleksowe uregulowanie przepisów postępowania wykonawczego w odniesieniu do kuratorów rodzinnych

Zdaniem Rady podniesione kwestie mają istotne znaczenie dla możliwości wykonywania podstawowych zadań przez Kuratorską Służbę Sądową , które związane są zarówno z ochroną dziecka i rodziny, jak i poprawą bezpieczeństwa społecznego, gdyż dotyczą oddziaływań na sprawców przestępstw i służą rekompensowaniu strat poniesionych przez ich ofiary.

 

Pełna treść wystąpienia Krajowej Rady Kuratorów znajduje się poniżej

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka prace społeczne powinny być częściej stosowane w przypadku nastolatków sprawiających problemy wychowawcze – informuje serwis Prawo.pl. W swoim wystąpieniu Rzecznik przypomina, że w już listopadzie 2017 roku zwrócił się do ministra sprawiedliwości z propozycją zmian przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Serwis Prawo.pl podkreśla, że w Ministerstwie Sprawiedliwości dobiegają końca prace nad zmianami w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Z treścią artykułu można zapoznać się na stronie www.prawo.pl

Z wystąpieniem Rzecznika Praw Dziecka zapoznać się można na stronie https://brpd.gov.pl

W dniu 20 listopada 2018r. na stronie PRAWO.PL ukazał się artykuł: MS: prace nad nowelizacją ustawy o kuratorach na finiszu. Serwis informuje, że jeszcze w grudniu Ministerstwo Sprawiedliwości chce skierować do konsultacji publicznych i międzyresortowych projekt zmian dotyczących kuratorów sądowych. Regulacja ma rozwiązać problemy związane z obsługą biurową, różnicą w etatach i uregulować kwestie dotyczące delegowania. Jak zapowiada wiceminister Łukasz Piebiak rozważane są też zmiany dotyczące pracy kuratorów rodzinnych.

Z pełnym tekstem artykułu zapoznać się można na stronie: www.prawo.pl.

144

Na prośbę Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów zamieszczamy życzenia dla Ojczyzny z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

W dniu 25 października 2018r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1, odbyło się spotkanie delegacji KRK z przedstawicielami Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Stronę ministerialną reprezentowali Pan Sędzia Dariusz Cieślik – Zastępca Dyrektora Departamentu, Pani Sędzia Brata Turek – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich oraz Pani Sędzia Aneta Matosek-Kozdój. Ze strony Krajowe Rady Kuratorów w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Prezydium KRK Grzegorz Kozera, a także delegaci Marzena Depińska (okręg sieradzki), Rafał Sitatrz (okręg opolski), Aleksander Samek (okręg wrocławski).

Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania w DSRiN.

W dniu 24 października 2018r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się podwyższenie – z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. – wysokości mnożników stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich o wartość 0.04, w następstwie czego wzrosną one w ujęciu kwotowym o 75 zł brutto.

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Projekt został w dniu 24 października br. skierowany do zaopiniowania do Krajowej Rady Kuratorów. Wyznaczono 7 dni na odpowiedź.

W celu pobrania projektu Rozporządzenia należy kliknąć tutaj.

Pismo do Krajowej Rady Kuratorów dostępne jest tutaj.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj.

Poniżej zamieszczamy opinię KRK dotyczącą procedowanego aktu prawnego:

318

Jak informuje serwis PRAWO.PL: W resorcie sprawiedliwości kończą się obecnie prace nad propozycjami zmian przepisów dotyczących kuratorów sądowych. W pierwszej kolejności mają zostać rozwiązane problemy związane z obsługą biurową, różnicą w etatach i uregulowane kwestie dotyczące delegowania. Potrzeby są jednak większe – poza kształceniem, kuratorzy podnoszą też m.in. problemy z awansami. 

pełny tekst artykułu dostępny jest na stronie serwisu www.prawo.pl.