sobota, 18 maja, 2024
Autorzy Posts by EK

EK

12 POSTS 0 KOMENTARZE

4200

Jest nam bardzo miło kolejny raz pisać o działaniach, w których współuczestniczą kuratorzy sądowi.

Na terenie miasta Zawiercie powstała „Fundacja z Pomysłem”.  Zdradzamy, że  zarząd Fundacji tworzą  kuratorzy sądowi zawodowi i społeczni – Jerzy Radosz, Monika Nowińska, Aleksandra Jaskulska, Michał Furgacz i Adam Witkowicz.

O sobie piszą: „Kim jesteśmy?  Fundację tworzą osoby, które zawodowo zajmują się problemem szeroko rozumianego wykluczenia społecznego.  Od wielu lat udzielamy się społecznie w różnych przedsięwzięciach. Zamierzamy poprzez działania edukacyjne, kulturalne, integracyjne (prelekcje, happeningi, spotkania, kampanie społeczne konkursy, festyny itp.) realizować cele statutowe Fundacji, w szczególności dotyczące przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, praw człowieka, animacji lokalnej społeczności oraz działań z zakresu profilaktyki społecznej na rzecz dzieci i młodzieży. Pragniemy inicjować i przeprowadzać  wydarzenia mające na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i sąsiedzkich poprzez twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego. Planujemy także promować i organizować wolontariat.”

31.08.2016r. FUNDACJA Z POMYSŁEM zakończyła realizowany od maja 2016r. projekt „Przemoc=NIEmoc”. Projekt był głosem sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie i składał się z trzech elementów:

– konkurs plastyczny „Szczęśliwa Rodzinka” był skierowany do uczniów szkół podstawowych. Chcieliśmy propagować właściwe relacje rodzinne, kreatywność dzieciaków poprzez twórcze spędzanie czasu wolnego, oraz rozwijać ich poczucie własnej wartości. Termin składania prac upłynął 31.07.2016r. Wpłynęło ponad 70 prac w dwóch kategoriach (klasy I-III i IV – VI), z których 10 zostało nagrodzonych. 25 prac zostało oprawionych i wystawionych w praku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu podczas koncertu muzycznego kończącego projekt

– prelekcjach/ warsztatach skierowanych do młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych w Zawierciu. Poprzez działania edukacyjne staraliśmy się obalać mity i stereotypy dotyczące przemocy domowej, opowiedzieć o wzorcach społeczno – kulturowych mających wpływ na zachowania sprzyjające stosowaniu przemocy. Chcieliśmy poszerzyć wiedzę młodzieży na temat lokalnych instytucji wpierających osoby doznające przemocy w rodzinie. W czasie spotkań pozyskaliśmy wolontariuszy wspierających działania projektowe. Przeprowadziliśmy trzy dwugodzinne prelekcje – w Zespole Szkół im. X.Dunikowskiego, Zespole Szkół im. Kołłątaja, i OKiB Sokrates.

– wydarzeniu „Muzyczna MOC Kontra Przemoc” podczas którego lokalne środowisko artystyczne zamanifestowało swój sprzeciw wobec stosowania przemocy w rodzinie. Koncert odbył się w dniu 28.08.2016r, na Muszli Koncertowej w parku OSiR w Zawierciu. NIE pzremocy ze sceny wyraziło pieciu ciekawych artystów/ zespołów: Spring 15, Follow The Sun, Piotr Szumlas, Animal Section oraz Stupify . Podczas wydarzenia można było podpisać się pod deklaracją niestosowania przemocy, uzyskać wsparcie, porady w punkcie informacyjnym dotyczącym przeciwdziałania przemocy w którym zasiedli przedstawiciele KPP Zawiercie,  Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zawierciu, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Włodowskiej, Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. Porad udzielał także sądowy kurator zawodowy – Arek Socha. Fundacja opracowała ulotkę dot. przeciwdziałania przemocy, która była rozdawana podczas wydarzenia. Można było zapoznać się z grafikami oraz plakatami z kampanii społecznych dot. przeciwdziałania przemocy.

Dla dzieciaków było wiele atrakcji – malowanie twarzy, gry z balonami, rysowanie kredą itd.

strona fundacji – http://fundacjazpomyslem.pl/

4 kwietnia 2016r Stowarzyszenie MONAR organizuje ogólnopolskie seminaria we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu  pod hasłem Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną. Wydarzenie jest organizowane w  20 rocznicę ogłoszenia przez Marka Kotańskiego 14 kwietnia Dniem Ludzi Bezdomnych i zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich , Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałków Województw Dolnośląskiego, Mazowieckiego oraz Wielkopolskiego .

Założeniem seminariów jest uwrażliwienie na problem wykluczenia społecznego różnych grup społecznych oraz zmianę publicznego postrzegania bezdomności poprzez pryzmat zapewnienia schronienia przed zimnem. Podczas każdego seminarium zostanie podjęty inny problem. Obszary problemowe to sytuacja życiowa: bezdomnych dzieci mieszkających w schroniskach i domach dla matek z dziećmi, młodych osób bez perspektyw życiowych oraz osób starszych żyjących w samotności i skrajnym ubóstwie.

Programy szczegółowe wydarzenia w załączniku. Patronami medialnymi wydarzenia są portal ngo.pl, stacja radiowa RDC oraz TVP3 Poznań.

Koordynatorem wydarzenia jest Teresa Sierawska – Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR – t.sierawska@monar.org.

Udział w seminariach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: t.sierawska@monar.org

program seminarium dolnośląskiego – dolnośląskie

program seminarium mazowieckiego – mazowieckie

program seminarium wielkopolskiego – wielkopolskie

      W imieniu Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „W służbie społeczeństwu. Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja młodocianych i nieletnich”, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016r. w Auli Wielkiej im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ Akademii Ignatianum w Krakowie.
Niniejsza konferencja skierowana jest do praktyków, teoretyków oraz studentów działających w obszarach resocjalizacji, readaptacji i reintegracji społecznej młodocianych i nieletnich. Jej celem jest wymiana doświadczeń oraz przekazanie rzetelnych informacji i wyników badań związanych z działaniami podejmowanymi przez przedstawicieli Policji, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Służby Więziennej na rzecz nieletnich i młodocianych którzy popełnili czyny karalne.

Program konferencji
                                W służbie społeczeństwu. Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja
                                                             młodocianych i nieletnich
                                                                  12 kwietnia 2016r.
                                                     Akademia Ignatianum w Krakowie
                                              Aula Wielka im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ

9:00 – 9:30
Wprowadzenie i przywitanie przybyłych gości – Dziekan Wydziału Pedagogicznego AIK dr Krzysztof Biel SJ
9:30 – 9:50
Status prawny nieletniego i młodocianego w polskim porządku prawnym oraz jego konsekwencje w traktowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości – dr Justyna Kusztal UJ
9:50 – 10:10
Działania Policji skierowane wobec młodocianych i nieletnich – podinsp. Aneta Litwin Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Kielcach
10:10 – 10:30
Uwarunkowania skuteczności pracy rodzinnych kuratorów sądowych (dylematy wokół badań efektywności nadzorów) – dr Beata Zinkiewicz KAAFM
10:30 – 10:50
Postępowanie mediacyjne w sprawach z nieletnimi – mgr Błażej Pasiut KAAFM, Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
10:50 – 11:10
Nieletni, młodociani w okresie próby i warunkowego zawieszenia kary – mgr Anna Potocka Starszy Kurator Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty
11:10 – 11:30
Terapia osób uzależnionych sądowo zobowiązanych do leczenia – dr Małgorzata Piasecka AIK, Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:20
Młodociani i nieletni przebywający w izolacji penitencjarnej – mjr Tomasz Wacławek specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie
12:20 – 12:40
Problemy adaptacyjne młodocianych odbywających kary izolacyjne – por. Grzegorz Fuchs wychowawca Areszt Śledczy w Krakowie
12:40 – 13:00
Oddziaływania terapeutyczne ukierunkowane na młodocianych sprawców czynów karalnych – kpt. Anna Pyszniak – Zarzycka kierownik oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo Areszt Śledczy w Kielcach
13:00 -13:20
Programy readaptacyjne skierowane do młodocianych w warunkach izolacji penitencjarnej – por. Anna Ozga psycholog Zakład Karny w Tarnowie, ppor. Dorota Dudek wychowawca Zakładu Karnego w Tarnowie
13:20 – 13:40
Oferta działań readaptacyjnych skierowanych do młodocianych – perspektywy organizacji pozarządowej – Barbara Wilamowska Małopolskie Stowarzyszenie Probacja
13:40 – 14:00
Formy pomocy postpenitencjarnej oraz wsparcia w readaptacji i reintegracji społecznej młodocianych – mgr Joanna Sztuka AIK
14:00 – 14:30 Podsumowanie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszelkie informacje i zgłoszenia przyjmuje –

Joanna Sztuka
sekretarz konferencji
joanna.sztuka@ignatianum.edu.pl
tel. 664 127 618
plakat konferencji – plakat 12 kwiecień (2)

2132

Minister Sprawiedliwości odpowiedział na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, które ten skierował do resortu  31 grudnia 2015 r.

RPO wskazywał na potrzebę jednoznacznego określenia  podstaw prawnych upoważnienia kuratorów do wykonywania wywiadów środowiskowych w postępowaniach rodzinnych i wykonawczych.

Brak podstaw prawnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych (np. w sprawach opiekuńczych osób dorosłych – częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych) prowadził do tego, że kuratorzy niekiedy odmawiali ich przeprowadzania. Dodatkowe trudności w prawidłowym wykonywaniu obowiązków kuratorskich stwarzał brak jednolitej linii orzeczniczej oraz rozbieżna praktyka sądów i zespołów kuratorskich. Środowisko sędziów rodzinnych i zawodowych kuratorów sądowych wskazywało na potrzebę uregulowania tych kwestii. Problem stał się jednak jeszcze bardziej istotny po wejściu w życie nowego Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z 2015 r.,  w którym nie zawarto nawet szczątkowej regulacji w tym zakresie.

Minister Sprawiedliwości zgodził się z Rzecznikiem, że obecny stan prawny nie może zostać zaakceptowany a kwestie związane z przeprowadzaniem przez kuratorów wywiadów środowiskowych należy określić w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich zmian.

odpowiedź MS znajduje się tutaj –

kurator a wywiad srodowiskowy MS odpowiedz

zapytanie RPO z dnia 31.12.2015 tutaj – Do_MS_ws_okreslenia_roli_kuratorow_w_przeprowadzaniu_wywiadow_srodowiskowych_w_sprawach_opiekunczych_0

 

2476

W 1988 roku Parlament Europejski wyznaczył 22 lutego, jako Europejski Dzień Ofiar (ang. European Victims Day). Jest on obchodzony głównie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W 1990 roku w Sztokholmie, Europejskie Forum na Rzecz Ofiar (ang. Victim Support Europe, założone w 1989), ze statusem konsultanta przy Radzie Europy i ONZ, zadeklarowało również pomoc i wsparcie europejskim ofiarom.

W Polsce dzień obchodzony jest 22 lutego, na mocy ustawy Sejmu RP z 2003 roku i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz monitorowanie tego zjawiska społecznego. W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach 22-27 lutego 2016 r. do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury specjalistów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Informacji prawnej udzielać będą adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

Nad całością projektu pieczę sprawuje Departament Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, a wydawniczo działania wspiera firma Wolters Kluwers.

Lista podmiotów udzielających porad w ramach Tygodnia Pomocy:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw/news,7966,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html

2742

– Jest prosta zasada, o której należy pamiętać: wszystko, co zakrywa bielizna jest Twoje i nikt nie ma prawa robić nic przez co będziesz czuł się nieswojo i będziesz się wstydził – przypomina film edukacyjny przygotowany przez Radę Europy. Nawiązuje on do problemu seksualnego wykorzystywania dzieci.

Film przypomina, że Polska jest sygnatariuszem Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, nazywanej powszechnie Konwencją z Lanzarote. Ma ona przede wszystkim chronić dzieci oraz usprawnić międzynarodową współpracę w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i rozpowszechniania pornografii dziecięcej.

Konwencja z Lanzarote została opracowana w październiku 2007 r. Polska podpisała ją od razu, ale ratyfikowała dopiero w 2014 r. Sejm i Senat zgodziły się na to jednogłośnie.

Film przygotowany przez Radę Europy został przetłumaczony na język polski na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka.

 

Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie organizuje w dniu 9 marca br. II. Ogólnopolską Konferencję nt.: „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe w warunkach izolacyjnych i wolnościowych” .

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do:
– przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się problematyką pracy socjalnej;
– pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej;
– psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników medycznych, związanych 
ze środowiskiem Służby Więziennej;
kuratorów sądowych;
– funkcjonariuszy Służby Więziennej,
– przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących postulaty pomocy postpenitencjarnej, mogących podzielić się swoimi doświadczeniami, propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych.

Celem konferencji jest:

• dyskusja nad problemem działań pomocowych wobec skazanych w trakcie odbywania kary i po wyjściu na wolność;
• wskazanie obszarów, które wymagają szczególnej interwencji pomocowej w okresie odbywania kary i po jej zakończeniu,
• dyskusja nad problemem wykluczenia społecznego skazanych i ich rodzin,
• wymiana poglądów na temat barier etycznych, administracyjnych, prawnych, utrudniających świadczenie pomocy w warunkach izolacyjnych i wolnościowych;
• dyskusja nad współczesnymi wyzwaniami w pracy socjalnej w obszarze pomocy postpenitencjarnej;
• podjęcie dyskusji nad problemem bezdomności, ubóstwa osób wychodzących na wolność;
• przedstawienie istotnych założeń działań pomocowych wobec kobiet odbywających karę pozbawienia wolności;
• wymiana doświadczeń dotyczących specyfiki pomocowej wobec kobiet sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi na terenie zakładów karnych;
• wydanie publikacji zawierającej omawiane kwestie i problemy oraz możliwości zaradcze.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

– Wieloaspektowe założenia pomocy postpenitencjarnej wobec osób osadzonych 
i ich rodzin, ujęcie teoretyczne i praktyczne.
– Programy readaptacyjne jako forma pomocy.
– Działania pomocowe wobec członków rodzin osadzonych, celem eliminowania przejawów wykluczenia społecznego.
– Problem ubóstwa i bezdomności wśród osób wychodzących na wolność.
– Bariery etyczne, administracyjne, prawne, utrudniające realizację założeń pomocy postpenitencjarnej.
– Osoba wychodząca na wolność jako klient pomocy społecznej.
– Oczekiwania skazanych a możliwości świadczenia pomocy.
– Realizacja postulatów pomocy postpenitencjarnej przez organizacje pozarządowe.
– Służba Więzienna i ośrodki pomocy społecznej wobec problemu niezaradności życiowej odbywających kary pozbawienia wolności i opuszczających zakłady karne, areszty śledcze.
– Problem macierzyństwa i ojcostwa za murami więziennymi, aspekty pomocowe.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: basianowak@onet.eu do dnia 29 lutego 2016 r.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Pracy Socjalnej, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, tel.: +48 12 662 79 50, fax: +48 12 644 22 38

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: 
dr hab. Barbara Nowak prof. UP
adres e-mail: basianowak@onet.eu

Komitet Organizacyjny Konferencji tworzą:
dr ha. Barbara Nowak prof. UP przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Gertruda Wieczorek, UP w Krakowie
dr Katarzyna Gucwa-Porębska, UP w Krakowie
dr Katarzyna Stanek, UP w Krakowie
dr Anetta Jaworska, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Robert Parol, Akademia Pomorska w Słupsku
ppłk mgr Jolanta Figlak, dyrektor ZK w Lublińcu
ppłk Hanna Obierzyńska-Ogonek, z-ca dyrektora ZK w Wojkowicach
mjr mgr Tomasz Wacławek, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie
mgr Krzysztof Jasiński, z-ca Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu
Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Norbert Pikuła prof. UP, dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej UP w Krakowie
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW w Warszawie
dr hab. Barbara Nowak prof. UP w Krakowie
dr hab. Małgorzata Dobrowolska, UŚ w Katowicach

sekretarz konferencji:
mgr Tomasz Wardzała

Relacja z I Konferencji znajduje się tutaj – http://www.ipsoc.up.krakow.pl/index.php/instytut1/archiwum-konferencji

2912

Pierwszy Białołęcki Bieg Wolności w Warszawie przeszedł do historii. Pomysłodawcą i współorganizatorem biegu jest pani kurator Anna Myślińska z III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ, o czym pisaliśmy tutaj. Poniżej przedstawiamy relację z tego wydarzenia, przesłaną do naszej redakcji przez Panią Kurator:

   Dokładnie w 34 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w niedzielę 13 grudnia odbył się pierwszy Białołęcki Bieg Wolności. Było dostojnie, klimatycznie, godnie. Miasteczko biegowe zostało usytuowane przy murze okalającym więzienie. Nie zabrakło koksowników i kuchni polowej. Obecność wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej w mundurach dodawała rangi wydarzeniu. Około południa usłyszeliśmy z głośników przemówienie generała Jaruzelskiego. Zawodnicy wystartowali punktualnie o 12.13, godzinę po oficjalnych obchodach rocznicowych przy tablicy upamiętniającej internowanych. Trasa prowadziła wokół Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego na dystansie ok. 13 kilometrów (w trzech pętlach). W trakcie biegu odtwarzana była muzyka z lat 80 w wykonaniu między innymi: „Republiki”, „Chłopców z Placu Broni”, „Perfectu”, a „Mury” Jacka Kaczmarskiego wzruszały i skłaniały do wspomnień i refleksji.

   Choć pogoda nie rozpieszczała uczestników, bieg ukończyło 326 osób. Najszybszy z czasem 42’39” b14 z jedynka gosc honorowy Zygmunt Berdychowski represjonowany w stanie wojennymył Florian Pyszel, a wśród kobiet niedościgniona okazała się Dominika Dąbrowska 54’37”. W kategorii pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów sądowych bieg ukończyło 12 osób. Najszybszy wśród mężczyzn był Grzegorz Kozłowski z Sochaczewa- funkcjonariusz Służby Więziennej w Areszcie Śledczym Warszawa-Służewiec, drugie miejsce zajął kurator zawodowy Arkadiusz Zelent z Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, a trzeci był Łukasz Zawadzki, który pracuje w Oddziale Zewnętrznym Bemowo Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce. Wśród kobiet z branży, podium należało do kuratorów sądowych z Warszawy: pierwsze miejsce zajęła Izabela Wąsik- kurator społeczna ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza, drugie Anna Myślińska – kurator zawodowa ds. karnych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ, a trzecie Berenika Sztandera- kurator społeczna ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli. W biegu wzięło udział również kilku osadzonych, którzy również byli oddzielnie klasyfikowani, a kilku funkcjonariuszy SW przebiegło dystans 13 km w sztafecie.

    Wszyscy którzy ukończyli bieg otrzymali piękne medale i pamiątkowe kubki z logo biegu, a puchary i nagrody rzeczowe wręczono zdobywcom miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dodatkowych. Służba Więzienna zapewniła dla uczestników gorącą zupę z kuchni polowej i herbatę.

Byli również obecni i gorąco nam kibicowali Kuratorzy Okręgowi dla Warszawy Pragi: Pani Anna Janus Dębska i Pani Violetta Duda.


kurator Aneta Czerwinska 2Starszy kurator zawodowy dla dorosłych Aneta Czerwińska z III ZKSS w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ wraz ze swoimi uczniami z liceum o profilu psychologiczno-pedagogicznym jako wolontariusze zaangażowali się w kilkugodzinną pomoc. Najpierw wydawali pakiety startowe, potem rozdawali medale i kubki na mecie.

Skąd pomysł?
Ponieważ biegam amatorsko od ponad 5 lat i uczestniczę regularnie w zorganizowanych biegach, wiem ile korzyści przynosi uprawianie sportu. Bieganie jest jego najprostszą i najtańszą formą. Podoba mi się upamiętnianie wydarzeń historycznych w formie sportowej, ogólnodostępnej, gdzie w jednym miejscu spotyka się wiele osób (nie tylko młodych), których łączy jedna idea. Wśród wspaniałych biegów historycznych w Warszawie takich jak: Bieg Konstytucji, Niepodległości czy Powstania Warszawskiego brakowało upamiętnienia najnowszej historii tj. internowania wielu działaczy opozycji w stanie wojennym.

Jaki był cel?
W organizacji Białołęckiego Biegu Wolności przyświecało mi kilka celów:

  • upamiętnienie ważnych wydarzeń tj. internowania działaczy opozycji podczas stanu wojennego w Areszcie Śledczym Białołęka;
  • popularyzacja biegania;
  • promowanie biegania wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Kuratorów Sądowych a także naszych podopiecznych;
  • integracja środowiska biegowego;

Dlaczego odbyło się to we współpracy ze Służbą Więzienną?
Po pierwsze Służba Więzienna jest gospodarzem miejsca, naturalnym więc było zaproszenie jej do współpracy. Po drugie przedstawiciele Służby Więziennej i Kuratorskiej mieli okazję zaprezentować się w pozytywnym świetle. Wykonujemy przecież trudną pracę – służbę i chyba nie jesteśmy doceniani przez społeczeństwo.

27 Anna Myslinska - 2 miejsce w kategorii SW i Kuratorzy kobietyImpreza podobała się biegaczom i mieszkańcom, czego dowodem są liczne pozytywne recenzje w Internecie.
Szczególne podziękowania należą się: organizatorom, Służbie Więziennej, pracownikom Urzędu Dzielnicy, sponsorom i licznym wolontariuszom oraz zaangażowanym kuratorom za pomoc i wsparcie. Nie wiem czy wszystkich zdołam wymienić, ale poza przytoczonymi wyżej serdecznie dziękuję Przewodniczącemu Krajowej Rady Kuratorów Panu Henrykowi Pawlaczykowi, zastępcy Grzegorzowi Kozera, panu Grzegorzowi Miśta z portalu kurator.info oraz kuratorom z mojego zespołu począwszy od kierownika zespołu Artura Komara aż po kurator społeczną Annę Jancewicz-Czugajewską.

Mam nadzieję, że za rok zobaczymy się i pobiegniemy w jeszcze większym gronie. Już dziś zapraszam serdecznie.
A kto myśli, że nie da rady przebiec 13 km niech trenuje jak kurator społeczny Izabela Wąsik, która biega regularnie od maja 2015r., jak widać na tyle skutecznie, by nie tylko ukończyć bieg, ale zwyciężyć wśród kobiet ze Służby Więziennej i Kuratorskiej oraz zdobyć 2 miejsce wśród kobiet w swojej kategorii wiekowej.

Gratulujemy serdecznie wszystkim którzy wystartowali!
Zapraszamy również do śledzenia strony i wydarzenia Białołęcki Bieg Wolności na FB oraz na stronie www.biegwolnosci.waw.pl

Zdjęcia z wydarzenia możecie zobaczyć tutaj

Redakcja kurator.info przyłącza się do gratulacji dla wszystkich uczestników biegu i organizatorów.

 

1967

Na stronie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dziale Opracowań Biura Analiz i Dokumentacji pojawiło się opracowanie tematyczne „Resocjalizacja – zarys problematyki„. Autorem jest pan Szczepan Woronowicz – główny specjalista w Biurze Analiz i Dokumentacji.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych problemów resocjalizacji, którą można definiować jako zespół działań z zakresu prawa, socjologii, psychologii, pedagogiki i wybranych dziedzin medycyny, w tym psychiatrii. Działaniom tym przyświeca chęć ratowania, pozyskiwania oraz przywracania dla dobra i korzyści społeczeństwa osób, które weszły w konflikt z prawem. Chodzi także o profilaktykę: podejmowanie działań wobec osób potencjalnie zagrożonych wpływem środowisk oddziałujących w sposób społecznie dewiacyjny i kryminogenny. W szerszym ujęciu społecznym mówi się też, że podmiotami tych starań są osoby niechętne do dostosowywania swoich postaw i zachowań do oczekiwań otoczenia, które wynikają z norm społecznych, prawnych i obyczajowych” – pisze autor.

Opracowanie przedstawia problematykę sześciu zagadnień:
  • Resocjalizacja – zarys problematyki,
  • Kilka uwag o filozofii karania,
  • W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań – probacja,
  • Problemy wychodzenia z „kręgu recydywy”,
  • Wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie – wybrane kwestie,
  • Nowe możliwości po odbyciu kary – bariery.

Pełny teks dostępny tutaj.