wtorek, 28 maja, 2024
Tags Posts tagged with "kurator"

kurator

W dniu 25 listopada 2016r. swoje podwoje otworzy Otwarta Akademia Kuratora Społecznego. Jest to projekt, w którym DSKS Frontis chce zwrócić uwagę na kuratorów społecznych. Od samego początku funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce, kuratorzy społeczni pełnili w niej bardzo ważną rolę. Były lata, gdy nie było kuratorów zawodowych i to kuratorom społecznym zawdzięczaliśmy ciągłość historyczną kurateli sądowej. Choć poziom uzawodowienia kurateli sądowej w Polsce w ostatnich latach sukcesywnie rośnie, nadal kuratorzy społeczni stanowią istotne wsparcie dla wymiaru sprawiedliwości. Obecnie w okręgu wrocławskim zadania na rzecz sądów wykonuje 680 kuratorów społecznych.

W ramach Akademii będziemy szkolić kuratorów społecznych, podnosić ich kompetencje, wzmacniać tożsamość i rozpoznawać rolę w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zajęcia będą miały charakter wykładowy i warsztatowy.

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Partnerem projektu są Fundacja Dom Pokoju i Sąd Okręgowy we Wrocławiu. W I. edycji Akademii udział weźmie 26 kuratorów społecznych z wszystkich 10 sądów rejonowych okręgu wrocławskiego.

Informacje na temat działalności i projektów realizowanych przez DSKS FRONTIS dostępne są również na facebooku oraz na stronie www.frontis.com.pl

Lębork, dnia 29 czerwca 2016 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie przedstawiam agendę tegorocznych jubileuszowych Lęborskich Wydarzeń 25 – 27 sierpnia 2016 r.:

  • 10.00 – 13.00 specjalne posiedzenie Terenowej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego, Sala Rajców UM w Lęborku, /25.08.16 r./.
  • 16.00 – 17.00 Otwarta debata Po co komu kuratorzy? z udziałem kuratorów naukowców, praktyków, samorządowców, publicystów, studentów oraz mieszkańców miasta, Brama Kaszubskiego Pierścienia /25.08.2016 r./.
  • 17.30 – wernisaż wystawy fotograficznej Miasto Klatek, przedstawienie miasta za pośrednictwem obrazu klatek schodowych, tak często odwiedzanych przez różnego rodzaju pracowników służb społecznych, Brama Kaszubskiego Pierścienia /25.08.2016 r./.
  • 10.00 – 15.30 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Komparatystyczne perspektywy oddziaływań resocjalizacyjnych, Stacja Kultura, /26.08.16 r./
  • 15.30 – wernisaż wystawy fotograficznej; Kuratorzy sądowi – dekonspiracja! fotografie kuratorów z rożnych krajów, Stacja Kultura, /26.08.2016 r./.
  • 19.30 Spotkanie Integracyjne w Klubie Różana /26.08.16 r./.
  • 9.30 – 14.00 X Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski – w ramach rozgrywek wystąpią min. zespoły z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Ukrainy, Stadion Miejski,  /27.08.2016 r./.
  • 20.00 Dyskoteka w Klubie Różana

Szczegółowa agenda konferencji zostanie przedstawiona do 15.08.2016 r.

Michał Szykut

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Zapraszają:

pracownia profilaktyki lębork WSKS-banner-1-1024x226 umk- sekcja reso

 

2681

Na stronach internetowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich ukazała się informacja o nowej publikacji pt: Równe traktowanie uczestników postępowań, pod redakcją Doroty Pudzianowskiej i Jarosława Jagury. Jej celem, jak podkreślają autorzy, jest zwrócenie uwagi na szczególne potrzebny osób należących do grup narażonych na dyskryminację. I choć opracowane dedykowane jest głównie sędziom i prokuratorom, to zawarte w nim treści mogą stać się pomocne dla wszystkich zawodów związanych z szeroko pojętym postępowaniem sądowym.
Przewodnik podzielony jest na sześć sekcji tematycznych dotyczących traktowania podczas postępowań osób ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, rasę, pochodzenie narodowo – etniczne oraz wyznanie, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz wykluczenie społeczne i ubóstwo.
Opracowanie dostępne jest tutaj.

4949

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zawiercie” – to tytuł konferencji, która odbyła się 18 listopada 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Konferencja skierowana była do podmiotów i instytucji biorących udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zawierciu.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego, pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Sądu Rejonowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, Dyrektorzy i pedagodzy zawierciańskich szkół, przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego oraz Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Podczas konferencji wystąpiło sześciu prelegentów, między innymi Adam Witkowicz – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Zawierciu, członek Stowarzyszenia „Mężczyźni przeciw przemocy”, laureat wyróżnienia „Białej wstążki”.

Więcej o konferencji można przeczytać tu – http://www.zawiercie.eu/aktualnosci/4838

Materiały z konferencji – prelekcja_adam_witkowicz863 psychologia_przemocy863

 

 

2344

Wyjazdowe posiedzenie Rządu, jakie miało miejsce w dniu 28.07.2015r. we Wrocławiu i związana z tym obecność Ministra Sprawiedliwości w stolicy Dolnego Śląska, stały się okazją do „spotkania przy kawie” z Borysem Budką. Możliwość osobistej – krótkiej lecz merytorycznie bogatej rozmowy, wykorzystali miejscowi kuratorzy sądowi ze Stowarzyszenia FRONTIS, akcentując tym samym gotowość i potrzebę konstruktywnego dialogu tej grupy zawodowej z organami decyzyjnymi. Minister Sprawiedliwości nie krył zainteresowania poruszanymi przez kuratorów kwestiami z zakresu wykonywanych przez nich obowiązków i trudności w ich realizacji – w szczególności tych wynikających z ograniczeń ustawodawczych. Borys Budka wykazał się również biegłą znajomością bieżących, newralgicznych zagadnień w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, takich jak obligatoryjność obsługi biurowej zespołów kuratorskich, wynagrodzeń kuratorów czy kwestii bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami wynikającymi z wykonywania obowiązków kuratora.

Więcej o spotkaniu na stronie: www.frontis.com.pl.  Szerzej o wizycie Ministra Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku przeczytać można z kolei na stronie: www.ms.gov.pl

 

2385

Senat RP w dniu 24 lipca br. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu usprawnienie procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693) art. 105 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1–7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.6)), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego udostępnić informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia.”

Nowy przepis ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

 

2836

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał w dniu 20 lipca br. ustawę z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Nowelizacja ma na celu zapewnienie ochrony prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców w trakcie konfliktów rodzicielskich występujących zarówno w sytuacji rozwodu rodziców (art. 58 k.r.o.), jak i wtedy gdy rodzice nie rozwodzą się, ale z różnych względów żyją w rozłączeniu (art. 107 k.r.o.). Obowiązujące rozwiązania zawarte w art. 58 i art. 107 k.r.o. powodują, że w przypadku braku porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd jest zmuszony do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Regulacja ta zakłada automatyzm rozstrzygnięcia, co z jednej strony ogranicza zakres autonomii sędziowskiej, a z drugiej w wielu postępowaniach prowadzi do zaostrzenia konfliktów między rodzicami.

Przedmiotowa ustawa utrzymuje regułę, zgodnie z którą w pierwszej kolejności o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie powinni decydować sami rodzice w drodze porozumienia. Natomiast precyzuje formę, w jakiej porozumienie ma być zawierane – przewiduje, że będzie to porozumienie pisemne. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzygać będzie o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W przypadku stwierdzenia, że wymaga tego dobro dziecka, sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (art. 58 § la).

2168

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazał się niezwykle miły dla środowiska kuratorskiego komunikat. Tadeusz Jedynak, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku, autor wielu wartościowych publikacji i opracowań nt. kuratorskiej służby sądowej otrzymał z rąk Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki srebrny medal za wieloletnią działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości. W komunikacie ministerstwa przeczytać możemy:

„Pan dr Tadeusz Jedynak poświęca swoje życie zawodowe służbie kuratorskiej i dobru wymiaru sprawiedliwości. Stanowi wzór postawy zaangażowanej i pieczołowitej, a powierzone obowiązki wykonuje z niezwykłą energią i pasją. Jego sylwetka wchodzi w poczet osób budujących etos Kuratorskiej Służby Sądowej, która obecnie przeżywa dynamiczny rozwój. W 2015 roku obchodzi Jubileusz 25 lat pracy zawodowej.

Pan dr Tadeusz Jedynak przez cały okres służby dba o właściwy i rzetelny wizerunek Kuratorskiej Służby Sądowej. Jest jedną z osób, która ma istotny i rzeczywisty wkład w podniesienie stopnia rozpoznawalności zawodu, który reprezentuje, a także wzmocnienie prestiżu zawodu kuratora sądowego i budowanie zaufania do wymiaru sprawiedliwości”.

Serdecznie gratulujemy panu Tadeuszowi Jedynakowi wyróżnienia i jako środowisko kuratorów wyrażamy też naszą wdzięczność za Jego pracę na rzecz kuratorskiej służby sądowej w Polsce.

Pełny komunikat na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

2131

W dniu 8 lipca Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 3409 i 3513). Zgłoszono dwie poprawki. Pierwsza dotyczy utworzenia odrębnych sekretariatów dla każdego zespołu kuratorskiej służby sądowej (niezależnie od liczby zatrudnionych w nim kuratorów zawodowych), funkcjonujących na zasadach ogólnych przewidzianych dla sekretariatów sądowych z zastrzeżeniem podległości nadzorowi kierownika zespołu. Druga poprawka określa termin wejścia w życie tych przepisów na 1 stycznia 2016r. Komisja wniosła o przyjęcie poprawek. (źródło: www.sejm.gov.pl)

W trakcie prac w komisji wszyscy uczestnicy uznali, że obligatoryjne sekretariaty są niezbędne dla zapewnienia warunków do profesjonalnego wykonywania zadań zwłaszcza w obliczu prognozowanego wzrostu kar nieizolacyjnych. Jedyną wątpliwość budzą koszty tego rozwiązania. Stenogram z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 8 lipca br: www.orka.sejm.gov.pl

W dniu 9 lipca odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

W dniu 15 lipca Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP wniosła o dokonanie poprawki polegającej na tym, że obligatoryjność utworzenia sekretariatu zkss warunkowana ma być liczbą etatów kuratorskich (powyżej 10). W trakcie posiedzenia senatu w dniu 23 lipca jeden z senatorów złożył wniosek formalny o odrzucenie poprawki i przyjęcie ustawy w kształcie uchwalonym przez Sejm RP. Ze stenogramem posiedzenia można się zapoznać tutaj (Druk 976A).

Głosowanie odbędzie się w dniu 24 lipca 2015r.

O zasadach przebiegu procesu ustawodawczego można przeczytać tutaj.

2367

W dniu 9 lipca br. Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych  przewidujące zastąpienie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów. Zespoły te będą w strukturze organizacyjnej sądów okręgowych a nie – jak dotychczas, organami pomocniczymi. Na zlecenie sądu lub prokuratora sporządzać będą opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu poprowadzą także mediacje, przeprowadzą wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz zajmą się poradnictwem specjalistycznym dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. W skład zespołu wejdą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Specjaliści – zgodnie z regulacją – mają być niezależni w wykonywaniu swoich czynności i prezesi sądów okręgowych nie będą mogli wydawać im poleceń w tym zakresie. Równocześnie będą zobowiązani wykonywać czynności z najwyższą starannością, bezstronnie i terminowo, dochowując tajemnicy i podnosząc kwalifikacje. Ustawa trafiła do Senatu.